Zensko Pravo

Municipality:

Mitrovicë

Area of Expertise:

Fuqizim Ekonomik,Dhunë në Baza Gjinore, Dhuna në Familje, Anti-trafikimi,Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve

Mission:

Misioni: Avancimi i njohurive për të drejtat e njeriut dhe të drejtën humanitare, me theks në të drejtat e grave dhe fëmijëve viktima të dhunës në familje, fuqizimin e grave, barazinë gjinore dhe sundimin e ligjit. Vizioni: Një shoqëri demokratike që mundëson pjesëmarrjen e plotë e të gjitha grupeve shoqërore në aktivitetet shoqërore, ekonomike dhe politike.

Year Established:

2003

Target Group:

Gratë dhe vajzat e moshave të ndryshme, përfshirë gratë nga grupet veçanërisht të margjinalizuara, viktimat e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, transgjinorët, lezbikët, gratë nga vendet rurale, refugjatët, gratë e zhvendosura brenda vendit, vajzat adoleshente, gratë rome, gratë që jetojnë në varfëri dhe gratë me aftësi të kufizuara.

Activities:

Ofron shërbime të specializuara (këshillim psikologjik dhe ndihmë juridike) për viktimat e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje. Zbaton gjithashtu projekte mbi proceset e besimit dhe ndërtimit të paqes në rajonin e Mitrovicës duke avokuar për përfshirjen më të madhe të grave në negociatat e paqes, pozitat e vendimmarrjes dhe bashkëpunimin ndër-etnik.

Phone:

+381 065 234 7111

Address:

North City Business Center, North Mitrovica

E-Mail:

tinasimic2003@yahoo.com

Initiatives:

Tijana Simic LaValley