Qendra për Fuqizimin e Gruas – QFG

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik

Misioni:

Fuqizimi i grave dhe në veqanti nënave vetëushqyese, përmes mbështetjes dhe informimit të tyre në lidhje me të drejtat dhe mundësitë të cilat mund të ndikojnë në përmirësimin e pozitës së tyre në shoqëri, pavarsinë ekonomike dhe ngritjen e kualitetit të jetesës në përgjithësi.

Viti i themelimit:

2013

Target Grupi:

Gratë me fokus nënat vetëushqyese

Aktivitetet:

"-Organizimi i takimeve, trajnimeve, punëtorive për t’i informuar mbi të drejtat ligjore të grave në përgjithësi dhe mundësitë për realizimin e tyre; -Ngritja e kapaciteve të grupeve mbështetëse dhe OJQ-ve në nivel lokal për trajtimin e problemeve të cilat preokupojnë gratë, si dhe gjetja e zgjidhjeve për problemet e tyre; - Realizimi i hulumtimeve të ndryshme të cilat kanë për qëllim avansimin dhe fuqizimin e grave në fusha të ndryshme të jetës; -Organizimi i fushatave vetëdijësuese që kanë për qëlllim informimin dhe përkrahjen e tyre mbi të drejtat dhe mundësitë e tyre për të rritur realizimin e të drejtave të tyre, mirëqenien dhe avansimin e pozitës së tyre në shoqëri; -Monitorimi zbatimit të ligjeve dhe punës së përditshme të institucioneve të cilat janë përgjegjëse për të hartuar dhe zbatuar politika që prekin çështjet që kanë të bëjnë me gratë."

Telefoni:

+383 (0) 44 108 321

Adresa -sq:

Rr. Skender Ceku, Nr.15 A, Prishtinë

E-Mail:

merita.mustafa@gmail.com

Initiatives:

Merita Mustafa