Vullnetar/e në Hulumtim

Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK) kërkon të angazhojë vullnetar/e që ka interesim të kontribuojë në përmirësimin e qasjes në transport për gra, burra, vajza dhe djem në Prishtinë. 

RrGK i trajton vullnetarët/et e saj me seriozitet dhe respekt. Ne ofrojmë kontratë për punën si vullnetar/e, honorar për transport dhe nevojat bazike gjatë kësaj pune vullnetare, mundësi për të fituar përvojë në fushën e hulumtimit në terren, si dhe referenca bazuar në performancën e mirë. Vullnetarët/et do të fitojnë përvojë si pjesë e një ekipi dinamik, përvojë në hulumtim, përkatësisht në analiza gjinore në transport (p.sh. si gratë dhe burrat kanë qasje të ndryshme në veturë, autobus dhe rrugë dhe se si shteti mund të përmirësojë qasjen). Pozita është me orar fleksibil.     

 
Nëse jeni të interesuar të na bashkangjiteni në këtë hulumtim, ju lutemi dërgoni CV-në e juaj në: kosovawomensnetwork@gmail.com me titull: “Vullnetar/e në Hulumtim”. 

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

  • Kryerja e hulumtimeve cilësore dhe sasiore në lidhje me barazinë gjinore dhe transportin në Kosovë; 
  • Kryerja e intervistave; 
  • Mbajtja e shënimeve; dhe 
  • Pjesëmarrja në analizimin e gjetjeve të intervistave.  

Misioni i RrGK është që të përkrahë, të mbrojë dhe të promovojë të drejtat dhe interesat e grave dhe vajzave në të gjithë Kosovën, pavarësisht nga përkatësia e tyre politike, fetare, etnike, mosha, niveli i arsimit, orientimi seksual dhe aftësia. RrGK e realizon këtë mision përmes shkëmbimit të përvojës dhe informatave, partneriteteve dhe rrjetëzimit, hulumtimeve, avokimit dhe shërbimeve.   

Eja dhe bashkohu me ne!