Qendra e Kosovës për Zhvillim dhe Integrim Multikulturor

Opština:

Djakovica

Delatnost:

Ljudska prava, Prava žena, dečija prava,Ekonomsko osnaživanje

Misija:

Misija Qendra e Kosovës për Zhvillim dhe Integrim Multikulturor (Kosovski centar za razvoj i multikulturnu integraciju) je promovisanje multikulturalnosti na Kosovu i šire, upoznavajući ih među sobom bolje, prihvatajući ih lakše i zajedno sarađujući i zalažući se za njih, bez obzira na njihovu religiju, etničku pripadnost, političku, seksualnu orientaciju, starosnu dob, pol i sposobnosti. QMZHIM će ovu misiju ostvariti kroz maksimalnu podršku ženama, razmenu iskustava i informacija, partnerstvo i umrežavanje, istraživanje i zagovaranje.

Godina osnivanja:

2012

Ciljna grupa:

Žene, mladi, zajednica Roma, Aškalija i Egipćana

Aktivnosti:

Informativni sastanci i sastanci za podizanje svesti, razne obuke, kursevi, okrugli stolovi

Tel:

+383 (0) 45 282 193

Adresa -sr:

Ul. Fehmi Agani, br. 17, Đakovica

E-Mail:

elvane_violina@yahoo.com

Initiatives:

Elvane Qorri