Zensko Pravo

Opština:

Mitrovica

Delatnost:

Ekonomski razvoj,Rodno zasnovano našilje, nasilje u porodici, Anti-trafiking,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava

Misija:

Misija: Unapređenje znanja o ljudskim pravima i humanitarnom pravu, sa naglaskom na pravima žena i dece žrtvama porodičnog nasilja, osnaživanju žena, rodnoj ravnopravnosti i vladavini zakona. Vizija: Demokratsko društvo koje omogućava puno učešće svih društvenih grupa u društvenim, ekonomskim i političkim aktivnostima.

Godina osnivanja:

2003

Ciljna grupa:

Žene i devojke različitih starosnih grupa, uključujući žene iz osetljivih grupa, žrtve rodno zasnovanog i porodičnig nasilja, transrodne osobe, lezbejke, žene iz ruralnih područja, izbeglice, interno raseljene žene, adolescentne devojke, romkinje, žene koje žive u siromaštvu i žene sa invaliditetom.

Aktivnosti:

Pruža specijalizovane usluge (psihološko savetovanje i pravnu pomoć) žrtvama rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici. Takođe sprovodi projekte o procesima poverenja i izgradnje mira u regionu Mitrovice zalažući se za veće uključivanje žena u mirovne pregovore, odlučujuće položaje i međuetničku saradnju.

Tel:

+381 065 234 7111

Adresa -sr:

North City Business Center, North Mitrovica

E-Mail:

tinasimic2003@yahoo.com

Initiatives:

Tijana Simic LaValley