MŽK Izveštaj o Praćenju Kodeksa Ponašanja & Plan za razvoj kapaciteta za članove

Download File

Kodeks o ponašanju MŽK-a obuhvata šest osnovnih principa, sastavljenih od više specifičnih principa ili pokazatelja. Ovaj izveštaj ukazuje na oblasti u kojima članice MŽK mogu imati koristi od dalje podrške. Sledeći odeljci odgovaraju svakom principu u Kodeksu ponašanja, ispitujući snage članova i potrebe za izgradnjom kapaciteta u vezi sa svakim principom.