Koordinator/e

Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK) shpallë pozitë të hapur për koordinator/e. Pozita është me orar të plotë. Kjo pozitë tërheqëse përfshin mundësi për të ndikuar në legjislacionin vendor nga perspektiva gjinore dhe për të avokuar që t’i kushtohet vëmendje përfshrijes së barazisë gjinore gjatë procesit të anëtarësimit të Kosovës në BE.


Ju lutemi dërgoni CV-në tuaj, një letër motivuese dhe 1 referencë (që do të kontaktohet)në kosovawomensnetwork@gmail.com me titull: “Koordinator/e”, deri me 27 shkurt 2024.

Aplikacionet e dërguara me vonesë nuk do të pranohen. Vetëm kandidatët/et e listës së ngushtë do të kontaktohen.

Kandidatët/et e suksesshëm/me duhet të posedojnë:

 • Përkushtim dhe interesim për të mbështetur fuqizimin e lëvizjes feministe në Kosovë;
 • Përkushtim për të avancuar më tej barazinë gjinore në Kosovë, rajon dhe më gjerë;
 • Së paku diploma Bachelor në shkenca politike, juridik, marrëdhënie ndërkombëtare, politika publike, apo fusha të ngjashme;
 • Së paku një vit përvojë në koordinim të projektit;
 • Interesim dhe e preferueshme njohuri në proceset e integrimit në BE;
 • Interesim për të integruar perspektivën gjinore në politika publike;
 • Njohuri dhe përvojë me kornizën relevante ligjore të Kosovës, institucionet e Kosovës dhe proceset vendimmarrëse;
 • Aftësi për prezantim publik;
 • Vëmendje të shkëlqyeshme për detaje;
 • Shkathtësi të organizimit;
 • Aftësi të shkëlqyeshme në të shkruar dhe në të folur në shqip dhe anglisht;
 • Preferohet aftësi në të shkruar dhe në të folur në Serbisht;
 • Aftësi ndër-personale dhe shkathtësi të bashkëpunojë mirë me ekipin dhe organizatat e tjera jo-qeveritare;
 • Ndershmëri, durim dhe aftësi për tu adaptuar lehtë;
 • Aftësi të punojë dhe të zgjidhë probleme në mënyrë të pavarur.

Përgjegjësitë kryesore janë:

 • Integrimi i perspektivës gjinore në ligjet dhe politikat publike;
 • Monitorimi i procesit të anëtarësimit në BE nga perspektiva gjinore;
 • Të bashkëpunojë ngushtë me zyrtarët, anëtaret e RrGK dhe partnerët për të përgatitur inputet për proceset e cekura më lartë;Në përgjithësi, të jetë përgjegjës/e për koordinimin efikas, efektiv dhe në kohë të të gjitha aktiviteteve të parapara në projekt në bashkëpunim me partneret dhe anëtarët e stafit të RrGK;
 • Të sigurojë që çdo gjë të jetë në përputhshmëri me rregulloren e Politikave të RrGK;
 • Të mbështesë fuqizimin e lëvizjes feministe në Kosovë në përputhje me Strategjinë e RrGK-së;
 • Të përgatis raporte, përfshirë takimin me partnerë për të shënuar përparimin e tyre të raportimit, në bashkëpunim të ngushtë me Menaxheren e Programit të RrGK; 
 • Të mirëmbajë dhe të rishikojë databazën e monitorimit dhe vlerësimit të projektit.

Misioni i Rrjetit të Grave të Kosovës (RrGK) është që të përkrahë, të mbrojë dhe të promovojë të drejtat dhe interesat e grave dhe vajzave në të gjithë Kosovën, pavarësisht nga përkatësia e tyre politike, fetare, etnike, mosha, niveli i arsimit, orientimi seksual dhe aftësia. RrGK e realizon këtë mision përmes shkëmbimit të përvojës dhe informatave, partneriteteve dhe rrjetëzimit, hulumtimeve, avokimit dhe shërbimeve.

KWN Launches Report “Gender Equality: At the Centre of IT… and Beyond”

Download File

Pristina, February 12, 2024 – The Kosovo Women’s Network (KWN) launched today its research report: “Gender Equality: At the Centre of IT… and Beyond: A Gender Analysis of Digitalisation in Kosovo”.

The gender analysis holds significant policy importance as it aims to support the Government of Kosovo in integrating a gender perspective in public policies related to digital reforms, offering evidence-based recommendations. Additionally, the analysis aims to support the European Union (EU) with gender analysis to inform programming related to the Instrument for Pre-Accession (IPA) III and policy dialogues. Further, it seeks to provide civil society with findings and recommendations that can inform advocacy a more gender-responsive EU Accession process.

In his speech, the Head of the European Union Office in Kosovo and EU Special Representative, Ambassador Tomas Szunyog, said:

“Kosovo is undergoing an important digital transformation in which no one should be left behind. This EU-funded Gender Analysis provides a detailed description of the current situation and can be a useful resource for the Kosovo Government to make the planned digitalisation-related reforms more inclusive. I am proud that the EU, the largest provider of financial assistance to Kosovo, is actively supporting this process.”

KWN invited representatives from several key institutions to participate in the launch, during which they updated the audience on the latest developments in digital reforms and reflected on the key findings and recommendations presented by KWN.

Agon Dobruna, Deputy Minister of the Ministry of Finance, Labour, and Transfers (MFLT), emphasised that MFLT is highly committed to achieving gender balance, including in platforms it is designing regarding employment, such as Superjob. Further, he stated that he will advocate for the recommendations arising from this gender analysis to inform future labour legislation.

Agim Kukaj from the Ministry of Economy (ME) stated that Kosovo has made significant progress towards digitalisation and that the progress in this sector should be used to advance women and girls’ positions in digital employment, access to healthcare, and further skills development. He also emphasised that the Ministry of Economy will aim to integrate a gender perspective, in line with the findings and recommendations from KWN’s gender analysis, into the strategy that ME plans to draft in the ICT sector for 2024.

Shkëndije Shala, from the Agency for Informative Society (AIS), emphasised that AIS is in the process of launching the Open Data Kosovo platform, which will ensure data processing disaggregated by gender, among other categories. Processing data disaggregated by gender has been one of the key recommendations of this report, towards analysing the real situation of women and men regarding digital transformation.

Nazlije Balaj from the Ministry of Justice said, “This report by KWN is a reflection of institutional achievements in relation to digitalisation.” She stated that the work of KWN is highly important and praised the accurate findings. Balaj pledged that the Ministry of Justice will consider the findings in improving legal definitions to combat cyberviolence and gender-based violence, focusing on girls and women.

Meanwhile, Albert Aliu, a consultant from the Ministry of Environment, Science, Technology, and Innovation (MESTI), congratulated KWN’s work in identifying gender gaps towards digitalisation, emphasising that MESTI will soon functionalise a department on digitalisation and technology, as well as an online platform called “Learning Passport”, where both teachers and children will have the opportunity to enhance their digital capacities.

KWN’s comprehensive gender analysis discusses the gender-responsiveness of digitalisation processes related to several relevant sectors for Kosovo’s development and EU Accession, including the work of the Assembly, the Government, public administration, gender-responsive budgeting, law enforcement, social services, education, employment, labour, business, trade, agriculture, environmental protection, climate change response, energy, healthcare and media. KWN hopes that this analysis will serve as a basis for all interested parties involved in digital reforms. KWN also encourages the use of its methodology and innovative conceptual model elsewhere in the world for gender analyses of digitalisation.

The report has been published on KWN’s website and can be found here.

The gender analysis was co-funded by the European Union and Sweden, as part of the Coalition for Gender Equality in the EU Accession Process (EQUAPRO) Action “Advancing gender equality through the EU Accession process”.

KWN Contributes to Drafting the Statement Ahead of the Commission on the Status of Women’s Session

Representatives from civil society organizations (CSOs) across Europe and Central Asia (ECA) convened to contribute to the gender equality agenda, actively participating in the development of a robust civil society position statement leading up to the 68th session of the Commission on the Status of Women (CSW68), scheduled from March 11-22, 2024.

Organized by the UN Women Regional Office for Europe and Central Asia, over 150 civil society representatives gathered in a secure space to exchange perspectives and provide recommendations on advancing the gender equality and empowerment agenda for all women and girls in preparation for CSW68.

“The CSW needs to set clear targets for core support and flexible, sustainable, and feminist funding for women’s rights organisations [and] to hold both multilaterals and governments accountable to implementing gender-responsive budgeting,” argued Nicole Farnsworth, Program Director and Lead Researcher, at Kosovo Women’s Network.

KWN including Adelina Berisha and Elirjeta Beka also contributed to sessions on care work and social services.

In this context, the KWN emphasized that the state has an obligation to finance shelters and NGOs providing social services with sustainable funds. Additionally, the state should recognize the expertise of NGOs in drafting legislation and enhancing the capacities of officials.

Handikos Mitrovica Empowers People with Disabilities through Training

Handikos Mitrovica has completed the initiative “Empowering Women and Girls with Disabilities: A Comprehensive Approach to Reproductive Health,” thanks to the grant provided by the Kosovo Women’s Fund.

Through various trainings, advocacy efforts, and meetings conducted by Handikos Mitrovica over three months, 30 women and girls with disabilities in the Municipality of Mitrovica directly benefited. Additionally, approximately 100 family members and relatives of these women and girls are considered indirect beneficiaries.

During this time, 20 women and girls with disabilities have been made aware of reproductive health, sexual education, and biological and social concepts about sexuality through three-day training sessions. Additionally, 14 girls and women with disabilities have been notified and informed about the role of a Counselor within the Main Center of Family Medicine.

Additionally, Handikos emphasizes that ten women have documented violations within the health system. Through information sessions with experts, 20 women and girls with disabilities have become aware and are ready to officially document and report abuses/violations of their rights in healthcare to the relevant authorities.

On the other hand, 10 mothers of daughters with disabilities have attended training sessions and have been made aware of the importance of sexual and reproductive health. They have also enhanced their capacities to discuss these matters with their daughters with disabilities.

As a result of this initiative, Handikos observes increased cooperation with local institutions to enhance the provision of services to women and girls with disabilities.

Through training sessions, meetings, and informative sessions, 30 girls and women with disabilities have socialized with each other.

The psychologist and trainer engaged by Handikos Mitrovica, Elfije Kelmendi, stated during one of the sessions that the discussion about reproductive health is more than necessary, as it is still considered a taboo topic.

NGO Handikos Mitrovica conducted this activity as a beneficiary of the 18th round of the Kosovo Women’s Fund, supported by the KWN’s Further Advancing Women’s Rights in Kosovo II,” financed by the Austrian Agency for Development (ADA) and co-financed by the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).

GBWN launches an e-academy for Gender-Responsive Budgeting

The Gender Budget Watchdog Network, of which Kosovo Women’s Network is a part, has launched its electronic platform (e-learning) offering free training on Gender Responsive Budgeting (GRB).

The e-Academy for GRB primarily targets representatives of civil society organizations aiming to enhance their capacities in this field and promote the utilization of GRB in monitoring public policies and finances. The training sessions are available in Albanian, English, Serbian, Bosnian, Montenegrin, and Romanian languages.

The courses that can be followed are:

1. Gender Responsive Budgeting (GRB);

2. Gender budget beneficiary assessment;

3. Gender budget analysis;

4. Gender impact assesment;

5. Gender budget watchdogging in climate change financing;

6. Advocacy and lobbying on GRB and Climate;

7. Monitoring Resilience Response.

To enroll in the courses, please follow the link.

This initiative receives support from the Austrian Development Agency and the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).

EcoKosWomen Promotes Healthcare in Communities in Fushë Kosovë

The member organization of the Kosovo Women’s Network (KWN), EcoKosWomen, has successfully completed the initiative “Promoting Healthcare: A Necessary Part of Life,” thanks to a grant from the Kosovo Women’s Fund (KWF). Over five months, this organization has effectively increased awareness among Roma, Ashkali, and Egyptian women regarding their rights to quality healthcare, reproductive health, and menstrual hygiene management. The initiative also addressed violations of these rights and provided information on how to report such incidents.

The women in the municipality of Fushë Kosova, engaged in EcoKosWomen’s activities, have been empowered with knowledge and provided with a patient’s rights card.

Through research, the project has illuminated the challenges and opportunities involved in enhancing access to healthcare for women in these communities. The findings were presented at a round table attended by participants from various fields, including influential decision-makers. This event has played a pivotal role in bringing attention to the problems and challenges faced by these women in accessing quality healthcare.

The organization has actively discussed and advocated for crucial issues with six representatives from the Municipality of Fushë Kosova. Emphasis was placed on the vital need to improve and facilitate access to quality healthcare. Additionally, there was an advocacy for the establishment of a dedicated budget line in the upcoming years to supply sanitary napkins to lower secondary schools. This initiative aims to benefit not only the Roma, Ashkali, and Egyptian citizens but also all residents of the Municipality of Fushë Kosova.

According to the organization, 293 girls have directly benefited from their activities, including 179 Albanian, 96 Ashkali, 11 Egyptian, 3 Turkish, and 1 Roma from the elementary school “Selman Riza.” Through the conducted lectures, awareness has been raised about their right to quality health services, reproductive organ health, and the management of menstrual hygiene. Additionally, 38 Roma, Ashkali, and Egyptian women are direct beneficiaries as they participated in the activities of EcoKosWomen.

The organization “EcoKosWomen” undertook this initiative as a recipient of the 18th round of the KWN’s Further Advancing Women’s Rights in Kosovo II,” financed by the Austrian Agency for Development (ADA) and co-financed by the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).

Minister of Justice Albulena Haxhiu Visits KWN

Minister of Justice Albulena Haxhiu, along with Political Advisors Nazlije Bala and Berita Abazi, visited the offices of the Kosovo Women’s Network (KWN) on January 12.

During the meeting with all the staff of KWN, Minister Haxhiu and her associates held discussions with the Executive Director of KWN, Igballe Rogova, the Program Manager for Addressing Gender-Based Violence, Adelina Berisha, and the Program Officer, Besarta Breznica.

Minister Haxhiu was briefed about KWN’s programs, aligning with the organization’s four-year strategy, with a specific focus on initiatives to be developed during 2024 to address gender-based violence.

This meeting marks the continued cooperation between KWN and the Ministry of Justice, further strengthening the collaborative efforts in combating and preventing Gender-Based Violence throughout the year.

Gruaja Fermere Successfully Completes Initiative to Improve Women’s Access to Health Care

The member organization of the Kosovo Women’s Network (KWN), Gruaja Fermere, has successfully implemented the five-month initiative titled “Promoting Primary Healthcare for Women in Rural Areas.”

122 women and girls from the municipality of Rahovec, including the villages of Apterushë, Zatriq, and Krushë e Madhe, have benefited from this project. Additionally, there are around 200 indirect beneficiaries, including their family members and relatives.

Municipal health officials were also included in this initiative, being informed about the current situation in the municipality of Rahovec.

During this initiative, Gruaja Fermere organized four informative meetings with the aim of raising awareness about quality healthcare for women and girls. There were also four lectures held with women and girls from Rahoveci, Apterushë village, Krushë e Madhe, and Zatriq. Additionally, an advocacy meeting was organized with institutional officials.

According to Gruaja Fermere, from these meetings, 82 women became more aware of their rights to access quality healthcare and gained better understanding of the mechanisms for reporting violations of their rights. More women were encouraged to advocate for their healthcare rights and to document and report violations.

Additionally, over 40 women are now more informed about diseases and disease prevention, such as breast cancer, cervical cancer, as well as the management of diseases like diabetes. Through advocacy meetings, Gruaja Fermere has also succeeded in raising awareness among some municipal officials and service providers.

The organization “Gruaja Fermere” undertook this initiative as a recipient of the 18th round of the KWN’s Further Advancing Women’s Rights in Kosovo II,” financed by the Austrian Agency for Development (ADA) and co-financed by the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).

Norma Raises Awareness of Free Legal Services for Women and Girls in Kosovo

The Norma Lawyers’ Association, a member organization of the Kosovo Women’s Network (KWN), has successfully achieved the strategic goals outlined in the project, thanks to the grant received from the Kosovo Women’s Fund through various activities.

 • Analysis of free legal aid services for women and girls provided by professional non-governmental organizations in the legal field in the Republic of Kosovo.
 • Improving access to justice and the applicability of legislation; and
 • Raising awareness and understanding of women’s rights within the laws of Kosovo.

Beneficiaries of the activities implemented by Norma include individuals in need of free legal assistance, specifically vulnerable women and girls, representatives of local and governmental institutions, as well as local and international NGOs.

They were informed about the current state of the realization of women’s right to inheritance. Additionally, women and girls from different communities were educated about property and inheritance rights, along with the legal framework that guarantees equal rights for all.

A total of 264 people have benefited from participating in roundtables, meetings, and workshops. The activities of the Norma association were carried out thanks to the grant obtained in the 18th round of the Kosovo Women’s Fund of the KWN’s core support, financed by the Sigrid Rausing Foundation.

Medica Kosova Publishes Research on Pupils’ Perceptions of Sexual and Gender-Based Violence

The member organization of KWN, Medica Kosova, published the data obtained from the research conducted with students and teachers, measuring the perception of wartime sexual violence and gender-based violence in one of the secondary education schools in Gjakova.

The need for this research is attributed to the absence of educational programs addressing topics such as sexual violence and gender-based violence, aimed at educating the new generations against violence in general and gender-based violence in particular. The results obtained from this research confirm a high level of prejudices and a lack of knowledge regarding sexual violence and gender-based violence among the new generations. Educational programs have denied them access to this information, consequently hindering a qualitative and more sensitive gender education.

NGO Handikos Mitrovica conducted this activity as a beneficiary of the 18th round of the Kosovo Women’s Fund, supported by the KWN’s Further Advancing Women’s Rights in Kosovo II,” financed by the Austrian Agency for Development (ADA) and co-financed by the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).