logo logo logo
MŽK pokreće izveštaj: Rodna diskriminacija i zapošljavanje na Kosovu
MŽK doprinosi sa preporukama za izmenu Građanskog zakonika 
Koordinira aktivnosti Koalicije za ravnopravnost
MŽK i ADA održavaju radionice za integraciju rodne perspektive u programske dokumente 
MŽK doprinosi sa preporukama za javne konsultacije o ERA
Pokrenuta je Vladina Strategija za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023  
Ruka Ruci je obavestila žene iz Ugljara za “Jačanje učešća žena u politici” 

Naši Programi

RrGK Publikacije