Naši Programi

Misija Mreže Žena Kosova (MŽK) je da podrži, zaštiti i promoviše prava i interese žena i devojaka širom Kosova, bez obzira na njihovo političko i versko uverenje, starost, nivo obrazovanja, seksualnu orijentaciju i sposobnosti. MŽK ima viziju Kosova u kojem su žene i muškarci jednaki i imaju jednake mogućnosti za obrazovanje, zapošljavanje, političku participaciju, zdravstvenu zaštitu i život bez nasilja. Da bi ostvarila svoju viziju i misiju, MŽK je izradila Strategiju za period 2023-2026. Ona obuhvata četiri programskih oblasti, opisanih u nastavku.

MŽK sprovodi svoju Strategiju u bliskoj saradnji sa 140 članom organizacije i partnerima.  

Na Kosovu i širom sveta, nasilje u porodici ostaje među najistaknutijim oblicima nasilja koje pogađa žene. Više od 68% žena i 56% muškaraca doživelo je neki oblik porodičnog nasilja na Kosovu.3 MŽK je kontinuirano pratila napredak u implementaciji zakonskog okvira koji se odnosi na rodno zasnovanom nasilju, uključujući praćenje implementacije Kosovske strategije i Akcionog plana za zaštitu od nasilja u porodici 2016-2020.4 Praćenjem 2017. godine MŽK-a pokazuje da je samo 19% ove Strategije sprovedeno. Štaviše, procenjuje se da je 48,5% Kosovara iskusilo seksualno uznemiravanje tokom svog života.5 Žene i devojčice su više pogođene seksualnim uznemiravanjem.

Istraživanje MŽK-a pokazuje da je pristup pravosuđu za ove zločine bio veoma slab, iako nedavne izmene Krivičnog zakona Kosova mogu da podrže pristup pravdi u budućnosti.  Iako je pravni okvir priznavanja stradanja žena koje su pretrpele seksualno nasilje tokom rata je poboljšan, dalje praćenje je potrebno da bi se obezbedila pravilna primena, kao i pravdu za ove gnusne zločine.

Naša strategija

Dugoročni cilj ovog programa je: Žene i devojčice žive život bez rodno zasnovanog nasilja.

Ciljevi uključuju:

  • Poboljšati implementaciju zakonskog okvira koji se odnosi na nasilje u porodici, uključujući institucionalnu odgovornost za pružanje pomoći onima koji su pretrpeli nasilje.6
  • Poboljšati svest i pažnju među službenicima i građanima u rešavanju rodno zasnovanog nasilja, uključujući nasilje u porodici, silovanje i seksualno uznemiravanje.
  • Unaprediti postojeće politike i procedure za rešavanje seksualnog uznemiravanja.
  • Poboljšati institucionalnu i javnu podršku osobama koje su doživele seksualno nasilje tokom rata.