MŽK pokreće izveštaj: Rodna diskriminacija i zapošljavanje na Kosovu

Dana 11. aprila 2019. godine Mreža Žena Kosova (MŽK) u bliskoj saradnji sa Evropskom unijom (EU), Agencijom za rodnu ravnopravnost i Narodnom advokatskom institucijom pokrenula je istraživački izveštaj „Rodna diskriminacija i zapošljavanje na Kosovu“.

U isto vreme, regionalna inicijativa za bavljenje rodno zasnovanom diskriminacijom i zapošljavanjem u šest zemalja zapadnog Balkana, sufinansirana od strane EU i Švedske / Sida i kojom predsedava MŽK, pokrenuta je kroz ovaj događaj.

„Rodna ravnopravnost je suštinska vrednost EU. Ja snažno ohrabrujem Vladu da se pozabavi preporukama datim u ovom izveštaju. Oni moraju uskladiti zakone s Ackuis Communautaire, uključujući Zakon o ravnopravnosti polova“, rekao je Luigi Brusa, šef Odseka za saradnju, Kancelarija EU na Kosovu.

Edi Gusia, Izvršni direktor Agencije za ravnopravnost polova, Ured premijera koji ocenjuje izveštaj, pokazao je svoj uticaj na rad institucija.

“Ovo istraživanje donosi nam mnoga važna pitanja koja svakodnevno utiču i na naš rad, a to su: prikupljanje statističkih podataka razvrstanih po polu, koji su izvedeni na pogrešan način i uz neuporedivu metodologiju potkopavaju procese sprovođenja zakona “, kaže on.

U međuvremenu, zamenica Ombudspersona Edona Hajrullahu rekla je da „Iako se Ustav i pravni okvir zasnivaju na najboljim međunarodnim standardima, uključujući vrednosti i principe jednakog tretmana žena, žena i devojčica na Kosovu, oni i dalje žive između dve realnosti: pravno i činjenično. “

Pročitajte OVDE saopštenje koje je MŽK izdala ovom prilikom, uključujući glavne nalaze ovog istraživanja.

U međuvremenu, glavne preporuke koje su predstavili dva koautora MŽK-a, Nicole Farnsvorth i Iliriana Banjska:

  • Važnost izmena Zakona o radu, Zakona o ravnopravnosti polova i Zakona o zaštiti od diskriminacije u cilju smanjenja preklapanja, pojašnjenja procedura i pojašnjenja sankcija o diskriminaciji na osnovu pola;
  • Potreba da sve relevantne institucije prikupljaju i čuvaju bolje podatke prema polu podnosilaca zahteva i optuženih u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova, kao i sa određenim članovima koji su prekršeni;
  • Potreba za više inspektora za zapošljavanje, posebno žena, koje su obučene za prepoznavanje i rešavanje rodne diskriminacije na poslu;
  • Potreba za međuinstitucionalnom saradnjom između relevantnih institucija i civilnog društva, uključujući sindikate, u podizanju svesti žena i muškaraca o tome šta predstavlja diskriminaciju zasnovanu na polu i kako je prijaviti; i podršku osoba koje su iskusile takvu diskriminaciju u traženju pravde.

Izveštaji koji se bave ovim pitanjem također su pokrenuti u Severnoj Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori, dok se lansiranja očekuju i u Albaniji i Bosni i Hercegovini kao deo regionalne inicijative za rešavanje pitanja rodne diskriminacije i zapošljavanja u šest zemalja Zapadnog Balkana.

Ovu inicijativu sufinansiraju Evropska unija i Švedska / Sida.