MŽK i ADA održavaju radionice za integraciju rodne perspektive u programske dokumente 

Mreža Žena Kosova (MŽK) održala je 3. aprila u Prištini jednodnevnu interaktivnu radionicu kako bi podržala Austrijske razvojne agencije (ADA) da bolje odražavaju rodnu perspektivu u svojim programima i dokumentima, uključujući i smernice prilagođene usvajanju indikatora u skladu sa Gender akcioni plan II (GVG) i Ciljevi održivog razvoja (OCD) o rodnoj ravnopravnosti.

Radionica je okupila 37 učesnika i počela da razrađuje glavne koncepte rodne ravnopravnosti.

Zahvaljujući postojećoj inicijativi koju je podržala ADA, MŽK je imala priliku da preispita aktuelne inicijative, izveštaje i komentare partnera ADA-e od strane ADA-inog stručnjaka za rodnu ravnopravnost pre održavanja radionice, kako bi se identifikovale potrebe koje treba adresirati kroz radionicu.

Radionicu su otvorili Gunther Zimmer, savetnik i direktor Koordinacione kancelarije za tehničku saradnju, Ambasada Austrije u Prištini i Selma Cekic-Dincsoi, kontakt osoba za rodna pitanja, Kancelarija EU na Kosovu.

„Želim da zahvalim MŽK-u na organizaciji ove veoma potrebne radionice, sa korisnim informacijama za sadašnje organizacije“, rekao je Zimmer.

Nicole Farnsvorth, programski direktor i istraživački vođa MŽK-a, razradila je rodne koncepte i uloge kako ih doživljava kosovsko društvo i sociološki i biološki.

Dok je David Svab, stručnjak za monitoring i evaluaciju programa i programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), napravio sažetak pristupa „Ne ostavljaj nikog iza sebe“ (Niko ga neće propustiti).

On je predstavio konkretne mere koje je UNDP predložio vladama i ključnim akterima država članica Ujedinjenih nacija da ne ostavljaju nikoga iza sebe u implementaciji ciljeva održivog razvoja.

Martin Šaler, ataše austrijske ambasade u Prištini, takođe je podelio iskustvo svoje zemlje u izveštavanju i sprovođenju ciljeva Evropske unije G20

Nicole Farnsvorth je dalje predstavila istoriju, pokazatelje i ciljeve GVG II.

U drugom delu radionice, ona je posebno objasnila načine sprovođenja rodne analize unapred, kako bi uključila rodnu perspektivu u projekte i programe organizacija učesnica. Nakon radionice usledila je diskusija u radnim grupama koje su bile podeljene kako bi se analizirali logički okviri njihovih projekata i identifikovali potencijalni prostori u kojima bi se mogli dodati PVG II ili OCD indikatori. Na kraju ove radionice, učesnici su izrazili duboku zahvalnost za stečeno znanje.

Zimmer i Arsim Aziri, šef administracije, ADA pohvalili su dugogodišnji rad MŽK na podizanju društvene i institucionalne svesti o rodnoj ravnopravnosti i ostvarivanju ciljeva MŽK-a za osnaživanje žena i devojaka na Kosovu.

PVG II predstavlja nastavak ciljeva koje države moraju preduzeti kako bi postigle rodnu ravnopravnost i osnažile žene.

Ovaj dokument usvojen je 21. septembra 2015. godine od strane Evropske komisije (EK) i Evropske službe za spoljne poslove (FPAP). Svi ključni akteri EU imaju obavezu da sistematski izveštavaju o napretku u sprovođenju ciljeva navedenih u ovom dokumentu koji se odnose na „institucionalne kulturne promene“.

Radionicu koju je održala MŽK podržala je Austrijska razvojna agencija (ADA).