Pokrenuta je Vladina Strategija za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023  

Vladina Strategija za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023 je 4. aprila pokrenula strategiju koja ima za cilj povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politike.

Ova strategija je od velike važnosti za aktiviste civilnog društva, s obzirom da samo aktivno i osnaženo civilno društvo može uticati na kreiranje boljih politika za građane, kao i praćenje implementacije tih politika.

U okviru ove Strategije, predviđeno je da se regrutuju dva nova službenika koji će biti odgovorni za pomoć u implementaciji Strategije i istovremeno izdvajanje budžeta od 253.300 eura za implementaciju Strategije i Akcionog plana.

Ukupno četiri strateška cilja za period implementacije 2019-2023:

Povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politika,

Ova tačka ima za cilj podizanje znanja građana i civilnog društva o javnim konsultacijama, kao i poboljšanje kapaciteta civilnog društva da doprinese ovom procesu.

Povećanje odgovornosti i transparentnosti u javnom finansiranju OCD,

U skladu sa ovim ciljem, Vlada treba da razvije i usvoji standarde i procedure za pružanje javnih usluga od strane OCD, uključujući pokrivanje licenci.

Razvijanje praksi i procedura za ugovaranje OCD za pružanje javnih usluga,

Ova tačka ima za cilj da poboljša sveukupni politički i institucionalni okvir za regulisanje ekonomskih aktivnosti organizacija civilnog društva, i predviđa sistematsko prikupljanje i objavljivanje informacija o potencijalu ovih organizacija da obezbede javno izlečenje javnih institucija; i

Povećati i promovisati volontiranje u programima od javnog interesa,

Cilj je da se stvori sveobuhvatan pravni i institucionalni okvir za podršku razvoja volonterstva, uključujući izgradnju kapaciteta civilnog društva za zapošljavanje, angažovanje i upravljanje volonterima.

Važno je napomenuti da će, pored sredstava iz državnog budžeta, realizaciju ovih strateških ciljeva podržati i tehnička pomoć Evropske unije (EU). Takođe, dodatna sredstva se očekuju od donatora u oblasti razvoja civilnog društva, kao i od strane organizacija civilnog društva čija je misija razvoj civilnog društva ili specifičnih oblasti kojima se bave odgovarajući strateški ciljevi.