logo logo logo
RrGK lanson raportin: Diskriminimi me Bazë Gjinore dhe Punësimi në Kosovë 
RrGK kontribuon me rekomandime për ndryshimin e Kodit Civil
Koordinohen aktivitetet e Koalicionit për Barazi  
RrGK dhe ADA mbajnë punëtori për integrimin e perspektivës gjinore në dokumente të programeve
RrGK kontribuon me rekomandime në konsultimet publike për ERA
Lansohet Strategjia Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023
Ruka Ruci njofton gratë e Uglarës për “Fuqizimin e Pjesëmarrjes së Grave në Politikë” 
Shoqata e Gruas “Aureola” avokon për ndryshime në Ligjin për Trashëgimi 
Gratë e komunitetit Ashkali dhe Egjiptas me vizita të rralla mjekësore
QMGF “Raba Voca” avokon për pushimin e përbashkët prindëror  
Gruaja Bashkëkohore mban  diskutim mbi të drejtën seksuale dhe atë riprodhuese 

Programet e RrGK

Publikimet e RrGK