Programet

Misioni i Rrjetit të Grave të Kosovës (RrGK) është që të përkrahë, mbrojë dhe të promovojë të drejtat dhe interesat e grave dhe vajzave në tërë Kosovën, pavarësisht bindjeve të tyre politike, fetare, moshës, nivelit të edukimit, orientimit seksual dhe aftësive.

RrGK e ka vizion një Kosovë në të cilën gratë dhe burrat janë të barabartë dhe kanë mundësi të barabarta për arsimim, punësim, pjesëmarrje politike, kujdes shëndetësor dhe një jetë pa dhunë.

Strategjia e RrGK-së përfshin gjashtë fusha programatike siç shpjegohen më poshtë. RrGK zbaton Strategjinë e saj në bashkëpunim të ngushtë me 140 organizatat e saj anëtare dhe partnerët.

Pa marrë parasysh përpariminmungesa e solidaritetit në mes grave minon krijimin e lëvizje feministe gjithpërfshirëse, të larmishme dhe të qëndrueshme. Aktivistët për të drejtat e grave, organizatat dhe gratë individualisht kanë nevojë për mbështetje, ngritje të kapacitetve, rrjetëzim, shtrirje dhe solidaritet në mënyrë që të ndërtojnë një lëvizje feminste gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme.

 

Strategjia e RrGK-së

Qëllimi afatgjatë i këtij programi është: fuqizimi i lëvizjes feministe në Kosovë, rajon dhe përtej.

Objektivat përfshijnë: 

  • Krijimi i një strategjie për avancimin e lëvizjes feministe dhe të bëjë progres drejt zbatimit të saj.
  • Rritja e solidaritetit në mes të organizatave të grave.
  • Përmirësimi i kapacitetit organizativ dhe avokues të RrGK dhe anëtareve të saj drejt qëndrueshmërisë afatgjate të tyre.
  • Përmirësimi i klimës së financimit për organizatat për të drejtat e grave.