Programet

Misioni i Rrjetit të Grave të Kosovës (RrGK) është që të përkrahë, mbrojë dhe të promovojë të drejtat dhe interesat e grave dhe vajzave në tërë Kosovën, pavarësisht bindjeve të tyre politike, fetare, moshës, nivelit të edukimit, orientimit seksual dhe aftësive.

RrGK e ka vizion një Kosovë në të cilën gratë dhe burrat janë të barabartë dhe kanë mundësi të barabarta për arsimim, punësim, pjesëmarrje politike, kujdes shëndetësor dhe një jetë pa dhunë.

Strategjia e RrGK-së përfshin gjashtë fusha programatike siç shpjegohen më poshtë. RrGK zbaton Strategjinë e saj në bashkëpunim të ngushtë me 140 organizatat e saj anëtare dhe partnerët.

Megjithëse ekzistojnë disa ligje dhe mekanizma institucional drejt rritjes së pjesëmarrjes së grave në politikë dhe vendimmarrje, zbatimi i tyre mbetet problematik. Edhe pse ka përmirësim si rezultat i angazhimit të RrGK, në mesin e të tjerëve, perspektiva gjinore ende nuk është mjaftueshëm e përfshirë brenda disa ligjeve, politikave, programeve të qeverisë së Kosovës, dhe procesin e antarësimit në BE. Gratë mbeten pamjaftueshëm të përfaqësuara në politikë dhe në vendimmarrje në nivel lokal dhe qendror.

 

Strategjia e RrGK-së

Qëllimi afatgjatë i këtij programi është që gratë të marrin pjesë në mënyrë aktive në politikë dhe vendimmarrje në nivel lokal dhe qendror. Objektivat përfshijnë:

  • Rritja dhe përmirësimi i pjesëmarrjes së grave në politikë dhe vendimmarrje në nivel lokal dhe qendror sipas Ligjit për Barazi Gjinore (50%).
  • Përmirësimi i institucionalizimit të buxhetimit të përgjegjshëm gjinor në Kosovë.
  • Përmirësimi dhe rritja e pjesëmarrjes së OShCG -ve në procesin e anëtarësimit në BE.
  • Përmirësimi i integrimit të çështjeve gjinore në dokumentet që lidhen me anëtarësimin e Kosovës në BE dhe me zbatimin e tyre.
  • Përmirësimi i zbatimit të PVGj II.
  • Përmirësimi i projektimit të PVGj III, bazuar në mësimet e nxjerra nga PVGj II.
  • Përmirësimi i transpozimit të Acquis të BE-së për Barazinë Gjinore në Ligjin e Kosovës.