Programet

Misioni i Rrjetit të Grave të Kosovës (RrGK) është që të përkrahë, mbrojë dhe të promovojë të drejtat dhe interesat e grave dhe vajzave në tërë Kosovën, pavarësisht bindjeve të tyre politike, fetare, moshës, nivelit të edukimit, orientimit seksual dhe aftësive.

RrGK e ka vizion një Kosovë në të cilën gratë dhe burrat janë të barabartë dhe kanë mundësi të barabarta për arsimim, punësim, pjesëmarrje politike, kujdes shëndetësor dhe një jetë pa dhunë.

Strategjia e RrGK-së përfshin gjashtë fusha programatike siç shpjegohen më poshtë. RrGK zbaton Strategjinë e saj në bashkëpunim të ngushtë me 140 organizatat e saj anëtare dhe partnerët.

Përtej konceptit klasik të arsimit, RrGK e interpreton këtë program në atë mënyrë që të përfshijë arsimin joformal në lidhje me feminizmin. Siç u përmend, transformimi i normave gjinore kërkon përmirësim të kurrikulave qysh nga edukimi i hershëm në institucionet parashkollore, nëpër të gjitha nivelet. Një çështje tjetër e rëndësishme është edukimi seksual i pamjaftueshëm në shkolla; gjersa kurrikula ekziston, pak mësues e ndjekin atë për shkak të normave shoqërore.

Strategjia e RrGK-së:

Qëllimi afatgjatë i këtij programi është: Përmirësimi i qasjes në arsim cilësor që sfidon normat ekzistuese gjinore dhe marrëdhëniet e pushtetit.

Objektivat përfshijnë:

  • Rritja e numrit të qendrave të kujdesit për fëmijë në proporcion me numrin e fëmijëve në nevojë.
  • Përmirësimi i kurrikulës dhe teksteve shkollore nga perspektiva gjinore.