Programet

Misioni i Rrjetit të Grave të Kosovës (RrGK) është që të përkrahë, mbrojë dhe të promovojë të drejtat dhe interesat e grave dhe vajzave në tërë Kosovën, pavarësisht bindjeve të tyre politike, fetare, moshës, nivelit të edukimit, orientimit seksual dhe aftësive.

RrGK e ka vizion një Kosovë në të cilën gratë dhe burrat janë të barabartë dhe kanë mundësi të barabarta për arsimim, punësim, pjesëmarrje politike, kujdes shëndetësor dhe një jetë pa dhunë.

Strategjia e RrGK-së përfshin gjashtë fusha programatike siç shpjegohen më poshtë. RrGK zbaton Strategjinë e saj në bashkëpunim të ngushtë me 140 organizatat e saj anëtare dhe partnerët.

Në Kosovë dhe në botë, dhuna në familje mbetet ndër format më të shprehura të dhunës që prek gratë. Mbi 68% e grave dhe 56% e burrave kanë përjetuar ndonjë formë të dhunës në familje në Kosovë.

RrGK vazhdimisht ka monitoruar ecurinë e zbatimit të kornizës ligjore në lidhje me dhunën me bazë gjinore, përfshirë monitorimin e Strategjisë së Republikës së Kosovës dhe Planit të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 2016-2020. Monitorimi nga RrGK gjatë vitit 2017 tregoi se vetëm 19% e kësaj Strategjie është zbatuar. Për më tepër, rreth 48.5% e kosovarëve kanë përjetuar ngacmim seksual në jetën e tyre. Gratë dhe vajzat janë më të prekura nga ngacmimi seksual.

Hulumtimet e RrGK-së tregojnë se qasja në drejtësi për këto krime ka qenë shumë e dobët, megjithëse ndryshimet e fundit në Kodin Penal të Kosovës mund të mbështesin qasjen në drejtësi në të ardhmen. Mëgjithëse kuadri ligjor që njeh gjendjen e vështirë të grave që kanë vuajtur dhunën seksuale gjatë luftës është përmirësuar, monitorimi i mëtejshëm është ende i nevojshëm për të siguruar zbatimin e duhur të tij, si dhe drejtësinë për këto krime.

Strategjia e RrGK:

Qëllimi afatgjatë i këtij programi është: Gratë dhe vajzat të jetojnë një jetë të lirë nga dhuna me bazë gjinore.

Objektivat përfshijnë:

  • Përmirësimi i zbatimit të kornizës ligjore për dhunën në familje, duke përfshirë përgjegjësinë institucionale për të ndihmuar personat që kanë pësuar dhunë.6
  • Përmirësimi i vetëdijësimit dhe vëmendjes në mesin e zyrtarëve dhe qytetarëve, në trajtimin e dhunës me bazë gjinore duke përfshirë dhunën në familje, përdhunimin dhe ngacmimin seksual.
  • Përmirësimi i politikave dhe procedurave për adresimin e ngacmimit seksual.
  • Përmirësimi i mbështetjes institucionale dhe publike për personat të cilët kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës.