Programet

Misioni i Rrjetit të Grave të Kosovës (RrGK) është që të përkrahë, mbrojë dhe të promovojë të drejtat dhe interesat e grave dhe vajzave në tërë Kosovën, pavarësisht bindjeve të tyre politike, fetare, moshës, nivelit të edukimit, orientimit seksual dhe aftësive.

RrGK e ka vizion një Kosovë në të cilën gratë dhe burrat janë të barabartë dhe kanë mundësi të barabarta për arsimim, punësim, pjesëmarrje politike, kujdes shëndetësor dhe një jetë pa dhunë.

Strategjia e RrGK-së përfshin gjashtë fusha programatike siç shpjegohen më poshtë. RrGK zbaton Strategjinë e saj në bashkëpunim të ngushtë me 140 organizatat e saj anëtare dhe partnerët.

Pavarësisht progresit, qasja në kujdesin shëndetësor themelor, riprodhues dhe gjinekologjik kualitativ mbetet e kufizuar në Kosovë. Gratë nga zonat rurale dhe disa gra nga minoritetet përballen me pengesa të shtuara, përfshirë vështirësitë financiare dhe kulturore në qasjen e kujdesit shëndetësor kualitativ. Shkeljet e së drejtës për konfidencialitet dhe kujdes cilësor rrallë raportohen, duke penguar kështu drejtësinë për shkelje të tilla.

Strategjia e RrGK-së

Qëllimi afatgjatë i këtij programi është: Gratë të kenë qasje në kujdes shëndetësor cilësor dhe me kosto të përballueshme.

Objektivat përfshijnë:

  • Rritja e llogaridhënies së zyrtarëve publik dhe institucioneve shëndetësore në adresimin e shkeljeve të të drejtave të grave në kujdesin shëndetësor.
  • Rritja e qasjes së grave në kujdes shëndetësor cilësor.