MŽK predstavlja preporuke rodne politike za osobe sa invaliditetom

Danas, 10. juna, od 10.30 do 12.30, Mreža žena Kosova (MŽK) predstavila je izveštaje „Rodno odgovorno finansiranje ličnih asistenata/pratilaca osoba sa invaliditetom“ i „Rodni aspekt i invalidnost u zakonu EU:  intersekcionalni pristup za informisanje kosovskog pravnog okvira“.

„Rodno odgovorno finansiranje ličnih asistenata/pratilaca osoba sa invaliditetom“ predstavlja sažetak politika koje imaju za cilj informisanje i dopunu diskusija o važnim aktuelnim političkim i pravnim procesima, uključujući Nacrt zakona o proceni, priznavanju statusa, beneficijama i uslugama za osobe sa invaliditetom; Nacrt zakona o porodičnim i socijalnim uslugama; Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona br. 04/L-131 o državnim penzionim šemama; i Godišnji zakoni o budžetskim izdvajanjima u Republici Kosovo.

Dok izveštaj „Rodni aspekt i invalidnost u zakonu EU: intersekcionalni pristup za informisanje kosovskog pravnog okvira“, daje sažetak politika i analizira pravni okvir Evropske unije (EU) u vezi sa invalidnošću i rodnim aspektom, predstavljajući preporuke za Kosovo i njegov pravni okvir.

Događaj je pozdravila predsedavajuća Odbora MŽK-a, Nermin Mahmuti koji je rekla da „jednakost znači fer tretman za sve, dajući svima iste mogućnosti“. Ona je dodala: „Kada govorimo o ravnopravnosti, naš krajnji cilj je pravda. Jednakost se postiže samo kada svako dobije ono što mu je potrebno“.

Tokom ovog sastanka predstavljeni su glavni nalazi i preporuke iz dva izveštaja. Deo diskusije bili su zvaničnici Ministarstva rada, finansija i transfera, predstavnici Institucije ombudsmana, predstavnici EU na Kosovu i organizacija za ženska prava čiji fokus su žene sa invaliditetom.

Kancelarija EU na Kosovu pozdravila je nalaze i preporuke ovih analiza. Predstavnik ove institucije, Jarmo Helppikangas, rekao je da „Pošto vlada treba da napravi procene uticaja na rodnu ravnopravnost kako bi se informisali novi zakoni i politike, ovi dokumenti bi trebalo da pruže značajnu podršku u tom pogledu. Analiza i nalazi su veoma blagovremeni jer mogu i treba da se koriste za informisanje budućih zakona koji su trenutno u fazi finalizacije od strane vlade.“

Preporuke ove dve analize pozdravilo je i Ministarstvo finansija, rada i transfera (MFRT), tačnije Pravno odeljenje za rad i socijalnu zaštitu. U diskusiji je bila prisutna i gđa. Minire Begaj, šefica  Pravnog odeljenja za rad i socijalnu zaštitu MFRT, koja je čestitala autorima dve analize i rekla da će „ovi nalazi i preporuke biti prezentovani radnoj grupi koja radi na izradi navedenih nacrta zakona“.

Ključne preporuke uključuju:

 • Izmeniti postojeće zakone tako da sadrže dosledno međunarodno priznate definicije invaliditeta:
  • Zakon br. 02/L-17 o socijalnim i porodičnim uslugama
  • Zakon br. 2003/23 o penzijama za lica sa ograničenim sposobnostima
  • Zakon br. 05/L-021 o zaštiti od diskriminacije
  • Godišnja budžetska izdvajanja u Republici Kosovo
 • Osigurati da ovi zakoni koriste intersekcionalni pristup rodu, uzimajući u obzir intersekcionalnost sa etničkom pripadnošću, starosnom dobi i drugim faktorima koji mogu ometati pristup odgovarajućim uslugama nege
 • Pre izmene postojećih zakona i usvajanja budućih nacrta zakona, obezbediti da je izvršena procena uticaja na rodnu ravnopravnost kao deo procene regulativnog uticaja koja se zahteva Strategijom bolje regulative 2.0 za Kosovo.
 • Preispitati kriterijume za ličnu asistenciju i glavne potrebe:
 • Navesti u sekundarnom zakonodavstvu minimalno iskustvo, stručnost i kvalifikacije koje pratioci/lični asistenti moraju imati da bi pružali kvalifikovane usluge, kao što su obavezna obuka i kvalifikaciono testiranje.

Kompletan izveštaj „Rodno odgovorno finansiranje ličnih asistenata/pratilaca osoba sa invaliditetom“ možete pronaći OVDE.

Kompletan izveštaj „Rodni aspekt i invalidnost u zakonu EU: intersekcionalni pristup za informisanje kosovskog pravnog okvira“ možete pronaći OVDE.

Ove analize podržavaju Evropska unija, kao i Austrijska agencija za razvoj (ADA) i Švedska agencija za međunarodnu razvoj i saradnju (Sida).

Za medijske izjave o ovoj temi kontaktirajte nas na media@womensnetwork.org, i ernera@womensnetwork.org.