Publikacije

MŽK publikuje mesečni elektronski bilten (e-news) pod nazivom Glas Kosovskih Žena. Naši Godišnji izveštaji dele sa članovima, partnerima, pristalicama i prijateljima informacije o našim programima, prihodima i troškovima svake godine. Mi izdajemo izveštaje istraživanja, među ostala istraživanja, o pitanjima koja se odnose na naše programe. MŽK takođe redovno piše pisma zastupanja o pitanjima zabrinutosti naših članova, žena i devojaka na Kosovu.

Filter By
Choose Year

Praćenje implementacije ORC indikatora 5.c.1 na Kosovu

Ovaj sažetak politike ispituje napredak Vlade Kosova ka implementaciji ORC (Održivi razvojni ciljevi) indikatora 5.c.1 Ujedinjenih nac...

Proširenje izbora kroz politike prilagođene porodici

Direktiva o ravnoteži između poslovnog i privatnog života („Direktiva PPŽ“„) stupila je na snagu 1. avgusta 2019. godi...

Mesto za stolom

Ovaj izveštaj ispituje uloge, doprinose i potrebe žena u vezi sa mirovnim i bezbednosnim procesima na Kosovu, uključujući specifičnu ul...

“Pandemija ne poznaje rod”?

Analiza rodnog fiskalnog budžeta: Odgovor Vlade Republike Kosova na pandemiju COVID-19 iz rodne perspektive

Gde je novac za ženska prava?

Borbu protiv široko rasprostranjene rodne neravnopravnosti u zemljama Zapadnog Balkana (ZB) predvode organizacije za ženska prava (u da...

Diskriminacija na Osnovu Pola i Rad na Kosovu

Ovaj izveštaj prezentuje pronalaske prvog istraživanja takve vrste na Kosovu. Izveštaj sadrži informacije nedostataka u relevantnim pra...

Rodna analiza stanja na Kosovu

Radna verzija dokumenta Evropske komisije (EK) „Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena: transformisanje života devojčica i žena kroz sp...