Izvori

Pristup informacijama je ključno za sprovođenje istraživanja, planiranje inicijativa, preporuke za politike informisanja i preduzimanje zastupanja. Na Kosovu, međutim, obezbeđivanje takvih informacija je ponekad teško. Ovde ćemo pokušati da olakšavamo pristup na istraživanja, publikacijama i informacijama koje se odnose na rodnu ravnopravnost i unapređenje Ženska prava u Kosovu pružajući konsolidovani resurs u biblioteku na svaku od sledećih tema:

Filter By
Choose Year

Nije pronađena nikakva publikacija u ovoj kategoriji .