Publikacije

MŽK publikuje mesečni elektronski bilten (e-news) pod nazivom Glas Kosovskih Žena. Naši Godišnji izveštaji dele sa članovima, partnerima, pristalicama i prijateljima informacije o našim programima, prihodima i troškovima svake godine.

Mi izdajemo izveštaje istraživanja, među ostala istraživanja, o pitanjima koja se odnose na naše programe. MŽK takođe redovno piše pisma zastupanja o pitanjima zabrinutosti naših članova, žena i devojaka na Kosovu.

Filter By
Choose Year

Proširenje izbora kroz politike prilagođene porodici

Direktiva o ravnoteži između poslovnog i privatnog života („Direktiva PPŽ“„) stupila je na snagu 1. avgusta 2019. godi...

Mesto za stolom

Ovaj izveštaj ispituje uloge, doprinose i potrebe žena u vezi sa mirovnim i bezbednosnim procesima na Kosovu, uključujući specifičnu ul...

“Pandemija ne poznaje rod”?

Analiza rodnog fiskalnog budžeta: Odgovor Vlade Republike Kosova na pandemiju COVID-19 iz rodne perspektive

Gde je novac za ženska prava?

Borbu protiv široko rasprostranjene rodne neravnopravnosti u zemljama Zapadnog Balkana (ZB) predvode organizacije za ženska prava (u da...

Diskriminacija na Osnovu Pola i Rad na Kosovu

Ovaj izveštaj prezentuje pronalaske prvog istraživanja takve vrste na Kosovu. Izveštaj sadrži informacije nedostataka u relevantnim pra...

Rodna analiza stanja na Kosovu

Radna verzija dokumenta Evropske komisije (EK) „Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena: transformisanje života devojčica i žena kroz sp...

S reči na dela?

Nadgledanje institucionalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje na Kosovu