O nama

Osnovana godine 1996, MŽK je prvobitno bila neformalna mreža ženskih grupa i organizacija iz različitih regiona na Kosovu. Od svog osnivanja, MŽK se razvila u mrežu koja se zalaže u ime kosovskih žena, na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Predstavljajući interese svojih 140 članica, uključujući i ženske organizacije svih etničkih grupa iz celog Kosova, MŽK je lider među organizacijama civilnog društva na Kosovu i u regionu. MŽK redovno sarađuje sa drugim ženskim grupama u regionu, kako neformalno i formalno.

Na osnovu svog Strateškog Plana, MŽK ima šest programa.

Vizija

Mreža Žena Kosova (MŽK) ima viziju Kosova u kojem su žene i muškarci jednaki i imaju jednake mogućnosti za obrazovanje, zapošljavanje, političku participaciju, zdravstvenu zaštitu i život bez nasilja.

Misija

Misija Mreže Žena Kosova (MŽK) je da podrži, zaštiti i promoviše prava i interese žena i devojaka širom Kosova, bez obzira na njihovo političko i versko uverenje, starost, nivo obrazovanja, seksualnu orijentaciju i sposobnosti.

Da bi ostvarila svoju viziju i misiju, MŽK je izradila Strategiju za period 2019-2022. Nakon konsultativnog procesa koji je uključivao članove MŽK-a, njegov odbor, partnere i druge zainteresovane strane, članice MŽK-a su usvojile Strategiju 2018. godine. Ona obuhvata šest programskih oblasti, opisanih u nastavku.

Strategija MŽK se detaljno prikazuje u šest programskih oblasti:

Ove oblasti su identifikovane od strane članica MŽK kao ključne oblasti na koje MŽK treba da usmeri svoju pažnju.

STATUT MREŽE ŽENA KOSOVA.