O Kosovskom Ženskom Fondu

Premeštanje pomoćnih prioriteta i smanjivanje budžeta primoralo je brojne donatore na Kosovu da zatvore svoje programe grantova ili da smanje finansiranje za nevladine organizacije. Ostali donatori imaju fondove na raspolaganju, ali i teške procedure prijavljivanja i / ili samo daju značajne donacije. Ženske grupe sa ograničenim stalnim ljudskim resursima i veštinama engleskog jezika sa punim  radnim vremenom suočavaju se sa poteškoćama u pribavljanju sredstava za svoje važne inicijative za postizanje rodne ravnopravnosti i ženskih prava.

Stoga je, Mreža Žena Kosova (MŽK) u bliskoj konsultaciji sa svojim članicama i pristalicama Kvinna till Kvinna, osnovala Kosovski Ženski Fond u 2012. Fond pruža male grantove za ženske organizacije na Kosovu i u regionu koje između ostalog traže ženska prava, posebno među ruralnim i /ili marginalizovanim grupama.

Jedinstveni fond takođe pruža stalne, prilagođene mogućnosti za razvoj kapaciteta za primaoce grantova, kao i za aplikante grantova, u pisanju grantova, upravljanju projektnim ciklusom i finansijskom upravljanju, unapređujući njihove kapacitete da u budućnosti apliciraju za finansiranje od strane drugih donatora. Dodatna podrška je dostupna organizacijama koje žele da ojačaju svoje zagovaračke kapacitete.

Sa transparentnim, efikasnim, efektivnim i dokazanim sistemima i procedurama za dodelu sredstava u vidu podgrantova, od osnivanja MŽK, MŽK je dodelila 197 grantova (170 za individualnu organizaciju i 27 grantova Partnerstvu za promene) 107 organizacija civilnog društva pod vođstvom žena (OCD), u ukupnoj vrednosti od 1,011,387 evra. Od decembra 2012. godine, 21,028 žena i devojaka iz različitih oblasti, kao i dečaci i muškarci, direktno su imali koristi od inicijativa organizacija civilnog društva za prava žena. Među njima je 3,909 žena učestvovalo u procesima odlučivanja (neke po prvi put), uključujući tokom 432 preduzetih inicijativa zagovaranja, kroz koje je izmenjeno 30 javnih politika da bi se bolje podržale potrebe žena i devojaka na Kosovu.

Kliknite OVDE da vidite aktivnosti korisnica grantova.

Fond žena Kosova je primio podršku od strane Evropske Unije, Švedske agencije za međunarodni razvoj, Austrijske agencije za razvoj, UN Women i fondacije Kvinna till Kvinna.

Kako funkcioniše Fond

Rok za dostavljanje predloga je objavljen na internet stranici MŽK-a i članice MŽK-a se takođe obaveštavaju putem email adrese o rokovima. Nakon svakog otvorenog poziva, Komisija za pregled grantova, izabrana od strane članova MŽK se sastaje radi dodele grantova na osnovu utvrđenih kriterijuma. Proces pregleda predloga traje otprilike 30 dana nakon roka za podnošenje predloga za grantove. Ako projekat ne bude odobren, Komisija za pregled grantova daje povratne informacije kako bi pomogla organizacijama u pisanju boljih predloga u budućnosti. Ako organizacija ne primi grant kada se prvi put prijavi, ona se može ponovo prijaviti na sledećem pozivu za predloge sa revidiranom ili novom prijavom.

MŽK informiše javnost o primaocima grantova putem saopštenja za medije i svoje internet stranice.