MŽK zastupa za poboljšanje institucionalne reakcije nad nasiljem zasnovanom na rodnoj osnovi

Tokom ove nedelje, Mreža Žena Kosova (MŽK), sastala se sa nekim institucijama kako bi raspravljali o nasilju zasnovanom na rodnoj osnovi na Kosovu, odnosno o nasilju u porodici i seksualnom uznemiravanju. Ovi sastanci zastupanja, planirani u 2015. godini, učinjeni su sa ciljem da prate izvršene preporuke institucija pojedinačno, iz dva istraživačka izveštaja MŽK-a.: Nema više opravdanja: Analiza stavova, učestalosti i institucionalni odgovor na nasilje u porodici na Kosovu (2015) i Seksualno uznemiravanje na Kosovu (2016). Pored toga, sastanci su takođe bili u odgovarajuće vreme i poklopili su se sa nedavnim slučajevima nasilja u porodici.
Konkretnije, MŽK je izbliza pratio slučaj gđe. Zejnepe Bytyqi Berisha. Njen supružnik je nju smrtno izbo i takođe je ranio njihovu ćerku. Osnovni sud u Prizrenu je kaznio istog, ali kaznom od samo 12. godina zatvora. MŽK, zajedno sa aktivistima civilnog društva i građanima, javno su izrazili svoje gađenje održanim protestom 14. aprila, 2017. godine, tokom koje su pozivali #PravdazaZejnepu.
Od tog slučaja, MŽK je nastavio da prati ovaj slučaj i ugovorio je advokata kako bi podržali porodicu gđe. Bytyqi Berisha, podnošenjem žalbe. Žalba je podneta 17. maja u Osnovnom sudu u Prizrenu.
U međuvremenu, MŽK se obratio tri odgovornim institucijama kako bi tražili pravdu i poboljšanje učinka u istraži krivičnih dela. Ove nedelje, MŽK se sastao sa Zamenicom Državnog Tužioca, Sevdije Morina, Zamenikom Generalnog direktora operacija Policije, Naim Rexha, Kapitenom Tahire Haxholli koja rukovodi Jedinicu za istraživanje nasilja u porodici u Policiji Kosova i Rukovodiocem Kancelarije za zaštitu i pomoć žrtvama, Basri Kastrati. Glavna pitanja koje je MŽK podigao tokom ovog sastanka, obuhvatale su:

  • Istragu o načinu kako se institucije bave sa slučajem gđe. Bytyqi Berisha, i kakve korake preduzimaju kako bi poboljšali opšti učinak u slučajevima nasilja u porodici;
  • Potrebu da se obezbedi upravljanje slučajeva i među institucionalna koordinacija kako bi pomogli i osigurali pravdu za slučajeve nasilja u porodici, koje je identifikovano kao glavna zabrinutost u gorepomenutom istraživanju MŽK-a;
  • Potrebu za dodatne obuke za tužioce, policiju i branioce žrtava, odnosno, da se poboljša njihov učinak, uključujući: definisanje i koji slučajevi predstavljaju seksualno uznemiravanje; zakonsku obavezu da se osigura poverljivost u svim slučajevima; važnost ne okrivičenja žrtava za vršene krivične delove nad njima; i da službenici ne trebaju da donose odluke na osnovu njihovog ličnog mišljenja, kao i podsticanje porodičnog pomirenja, u posebnosti kada su učinjena krivična dela koja zahtevaju krivično gonjenje prema službenoj dužnosti.

Kao rezultat ovih sastanaka, sve tri institucije su izrazile spremnost da se angažuju kako bi odrazili mane i kako bi poboljšali učinak. Dalje, MŽK je informisano da tužilaštvo radi na tome da se imenuju tužioci koji će biti specijalizovani za tretiranje slučajeva nasilja u porodici. Oni će dobiti obuku od eksperata iz Sjedinjenih Američkih Država.
Sve institucije su angažovane da razmotre mogućnost održavanja obuke službenicima o gorepomenutim temama. Oni su izrazili njihovu spremnost da nastave saradnju sa MŽK-om i da beneficiraju više od ekspertize MŽK-a o ovoj temi, pošto to smatraju važnim.
MŽK će nastaviti da nadzire institucije u ovoj godini i podstiče svakoga koji ima takve zabrinutosti vezano za učinak institucija u slučajevima nasilja zasnovanog na rodu, da nas kontaktira na info@womensnetwork.org ili 038245850.