Nacionalni program za sprovođenje SSP-a 2020-2024. tretira preporuke MŽK-a

Misiju podržavanja, zaštite i promovisanja prava i interesa žena i devojaka na čitavom Kosovu, Mreža žena Kosova (MŽK) između ostalog realizuje i preko stručne saradnje izgrađene sa kosovskim institucijama, dostižući tako da postane jedna od ključnih strana u procesima konsultacija o sastavljanju bitnih dokumenata koji su vodič Kosova na mnogim poljima. U tim okvirima, MŽK je nedavno uspela da uspeno tretira veoma bitno pitanje u Nacionalnom planu za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (NPSSSP) 2020-2024. a koji je usvojila Vlad Republike Kosovo pre mesec dana.

Uzimanje u obzir takoreći 80% preporuka Mreže je veliki uspeh i zbog činjenice da je radom i angažovanjem postignuto da pitanja koja smo mi potegli budu shvaćena i da zadobiju potrebnu pažnju da postanu deo dokumenta od posebne važnosti kao što je NPSSSP.

Ovaj dokument za cilj ima sprovođenje svih reformi za prihvatanje acquis-a Evropske unije (EU) u nacionalno zakonodavstvo u svim njegovim poglavljima: ekonomski i politički kriterijumi i evropski standardi. Svaki organ državne administracije je odgovoran za sprovođenje Programa i praćenje njegovog sprovođenja u okviru polja delovanja njegovih nadležnosti. Sam Sporazum u stabilizaciji i pridruživanju određuje veoma bitan proces u stvaranju pravne države i privrednog razvoja.

U okviru mera i prioriteta određenih za svaki stub Programa koji su povezani i sa programima Mreže, preporučene se dopune NPSSSP-a, s ciljem da te mere i prioriteti obezbede jednako učešće žena u politici i donošenju odluka, ekonomsko jačanje žena, poboljšanje pristupa kvalitetnom obrazovanju koje je rodno osetljivo, dobro institucionalno tretiranje i preduzimanje mera za eliminisanje nasilja u porodici.

Konkretno, preporuke su tretirane o:

 • selektivnom sprovođenju zakonodavstva o rodnoj jednakosti;
 • obuhvatanju rodne perspektive u zakonodavstvo;
 • autentičnim stručnim analizama o rodno odgovornom budžetiranju i rodno odgovornom budžetiranju koje je sprovedeno u svim fazama dizajniranja, planiranja i praćenja sprovođenja projekata;
 •  harmonizaciji sa acquis-om o sprovođenju načela jednakog tretiranja muškaraca i žena pristupu i snabdevanjem robom i uslugama;
 • jednakosti na izbornim spiskovima i zastupljenost 50% žena;
 • javnoj upravi koja poštuje načela zasluga, transparentnosti i pravične i jednake zastupljenosti i jačanje kapaciteta institucija da obezbede nadvladavanje ovih načela;
 • obezbeđivanje neophodnih podataka koji se tiču rodnih implikacija neformalnosti u privredi i koji služe za planiranje mera o smanjenju rodnog jaza u platama;
 • stvaranju efektivnog i jednakog sistema odrešivanja vlasničkih prava, koji doprinosi finansijskoj nezavisnosti žena na Kosovu;
 • podeli fondova ključnim sektorima (kao što je energetika) obezbeđujući transparentnost i rodnu jednakost;
 • legalizaciji učestvovanja žena na tržištu rada, pogotovu u neformalnom sektoru gde rade bez ugovora;
 • olakšavanju procedura za pristup kreditu i ne ograničavanju fondova za preduzeća čiji su vlasnici žene;
 • sprovođenju zakonskih odredbi koje mogu da pomognu u smanjenju rodne nejednakosti u procesima javnih nabavki;
 • ne diskriminisanju u zapošljavanju i socijalnim politikama;
 • reformisanju sistema porodiljskog i očinskog bolovanja kako bi se izbegle smetnje u procedurama regrutovanja žena, posebno u privatnom sektoru;
 • usvajanju novog zakona o zaštiti od nasilja u porodici i o usvajanju sprovodljivog zakonodavstva koje podržava dostojanstveno tretiranje slučajeva nasilja u porodici, obuhvatajući rehabilitaciju i ponovnu integraciju u okviru socijalnih usluga licima koja dožive nasilje;
 • stvaranju stalne budžetske crte za stabilno finansiranje skloništa, kako bi se obezbedilo pokrivanje svih neophodnih troškova za funkcionisanje ovih socijalnih centara, i
 • poboljšanju političkog i strateškog okvira o istraživanju i inovaciji, obezbeđujući jednaku rodnu zastupljenost i održavanje rodnih apsekata.

U vezi sa potegnutim pitanjima, Mreža je preporučila preduzimanje konkretnih postupaka unutar dotičnih polja delovanja kako bi se obezbedilo poštovanje i promovisanje rodne jednakosti u skladu sa zakonima na snazi na Kosovu ali uz nedostatke u sprovođenju.

MŽK ocenjuje da će uspešno sprovođenje, ne samo ovog programa, neko čitavog dotičnog zakonodavstva o rodnoj ravnopravnosti pomoći da Kosovo postane zemlja ja jednakim ženama i muškarcima i sa jednakim mogućnostima za obrazovanje, zapošljavanje, učešće u politici, zdravstvu i da žive život bez nasilja.

MŽK će nastaviti da prati i da doprinosi u bitnim procesima prema evropskim integracijama, preko pružanja rodnih analiza, zalaganja i saradnje.