Organizacije civilnog društva traže da Qehaja odgovara zbog nasilja i homofobičnih stavova

Download File

Nije prošlo ni šest dana od kako je kosovski patolog dr Nazim Čehaja (Nazim Qehaja) napravio skandal kada je otvoreno opravdao seksualno nasilje koje se prema njegovom mišljenju događa jer se neka devojka/žena obukla, kako on smatra „nemoralno i antinacionalno“.

Nakon nekoliko reakcija na društvenim mrežama od strane aktivista za ljudska prava, prava žena i devojaka, kao i aktivista za prava LGBT populacije, dr Ćehaja je nastavio, pravdajući svoje stavove i uverenja, da je seksualno nasilje u nekim slučajevima obrazloženo i da silovatelje ne treba kažnjavati, niti da treba da odgovaraju pred zakonom.

Pozivajući se na svoj „profesionalizam“ kao lekara, profesiju čije je načelo jednako i dostojanstveno tretiranje svih, bez razlike, dr. Ćehaja je rekao: „…ne samo u ljudskom smislu, već i u profesionalnom, psiho-medicinskom, silovatelji ovakvih javno i izuzetno provokativnih žena ne treba da odgovaraju pred zakonom“, dalje, kako bi opravdao ovu izjavu, nekoliko dana kanije dodao je da: „…za moje profesionalno komentarisanje, tretirajući kao mogući predmet silovanja od strane ljudi sa mentalnim poremećajima, jer samo oni siluju, a posebno kada su isprovocirani.“ Tako je minimalizovao problem silovanja, osporivši da samo lica „sa metalnim poremećajima“ siluju“. Šta više, i nakon reakcija aktivista, isti je rekao da je nacija u opasnosti „Kada o moralu govore kurve, kurvari, homoseksualci i ostali sa sličnim psihosomatskim poremećajima!“

Preko ovog pisma, mi dole potpisani podsećamo dr Ćehaju da ukoliko je silovanje karakteristika lica sa mentalnim poremećajima, onda naša država preko zakona, koji su usklađeni sa zakonima razvijenih demokratskih država, ne bi definisala silovanje kao krivično delo kažnjivo sa od 1 do 10 godina zatvora, nego kao poremećaj mentalnog zdravlja. Zato su, ovaj njegov stav i ovo njegovo  uverenje neosnovani, šta više i protivzakoniti.

Poziv i pravdanje ovakvih krivičnih dela, okrivljujući „provokativno“ oblačenje je podstrekivanje javne mržnje, delo koje je prema Krivičnom zakoniku Republike Kosovo kažnjivo globom ili kaznom zatvora do pet godina.

Takođe podsećamo dr Ćehaju, koji je pored ostalog dao i skandaloznu izjavu izuzetno homofobičnog sadržaja, da je zajednica međunarodnih lekara stručnjaka, još 1990. godine, preko Svetske zdravstvene organizacije utvrdila da homoseksualnost nije okarakterisana kao bolest, a tim pre ni kao psihosomatska bolest, kako ju je on definisao.

Zbog nedostatka osnovog znanja i podstreka na mržnju, u jednoj demokratskoj zemlji, pojedincu kao što je Nazim Ćehaja treba da se opozove diploma i da mu se zabrani vršenje dužnosti lekara.

Od Komisije lekara tražimo da se javno distanciraju od govora mržnje dr Ćehaje koji koristi protiv žena, devojaka i LGBT populacije, kao i da osude ovakav govor i nedostatak njegovog lekarskog profesionalizma.

Ustav Republike Kosovo jemči slobodu i bezbednost svakom građaninu, bez obzira na pol, rodni identitet, seksualnu orijentaciju, nacionalnost, rasu ili veru. Na osnovu zakona, svako lice koje širi mržnju i podele, treba da dobije zasluženu kaznu. Zato, takođe od Državnog tužilaštva zahtevamo da pod hitno preduzme mere protiv dr Ćehaje.

Potpisali:

DokuFest

Fondacija Bistrica (Fondacioni Lumbardhi)

Kosovski fond civilnog društva (Fondi Kosovar i Shoqërisë Civile) – KCSF

Kosovska fondacija za kulturno nasleđe bez granica (Fondacioni Kosovar Trashëgimia Kulturore pa Kufij) – CHwB

Fond za razvoj zajednica (Fondi për Zhvillim Komunitar) –CDF

INTEGRA

Kosovski institut za istraživanje i razvoj politika (Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave )– KIPRED

Kosovski omladinski savet (Këshilli Rinor Kosovar) –KYC

Koalicija za jednaka prava za sve (Koalicioni të drejta të barabarta për të gjithë) – ERAC

Inicijativa mladih za ljudska prava (Nisma e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut) – YIHR

Organizacija za povećanje kvaliteta u obrazovanju (Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim) – ORCA

NVO  Potrošač (OJQ Konsumatori )

Centar za jednakost i slobodu LGBT zajednice na Kosovu (Qendra për Barazi dhe Liri të Komunitetit LGBT në Kosovë) –CEL

Centar za razvoj društvenih grupa (Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore)- CSGD Kosova

Centar za umetnost i zajednicu (Qendra për Art dhe Komunitet) – Artpolis

Centar za obuku i resurse za zastupanje (Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim) – ATRC

Evropski centar za pitanja manjina (Qendra Evropiane për Çështje të Minoriteteve) – ECMI Kosovo

Centar za pravnu ponoć i regionalni razvoj (Qendra për Ndihmë Juridike dhe Zhvillim Regjional) – CLARD

Kosovski centar za rodne studije (Qendra Kosovare për Studime Gjinore) – QKSGj

Mreža žena Kosova – MŽK (Rrjeti i Grave të Kosovës –RrGK)

Oko vizije (Syri i Vizionit)

Shkëlzen Maliqi (Škeljzen Malići)

Udruženje pravnika (Shoqata e Juristeve)- NORMA

Udruženje numizmatičara (Shoqata Numizmatike) „Demastion“