Vrši se strateški pregled Eulex-a

16 juna u Briselu, Belgiji, European Peacebuilding Liaison Office (EPLO) zajedno sa Evropskom unijom, organizovali su sastanak mreže dijaloga civilnog društva o strateškom pregledu Eulex-a na Kosovu: Procena učinjenog napretka u pravcu završetka misije.
Na ovom sastanku je diskutirano o tri glavnim tačkama: izvršena je procena stepena postignutog napretka u Policiji, Carini i Pravosuđu; analizirane su prepreke koje su ograničavale ovaj proces i prikupljene su preporuke o tome šta se treba učiniti drukčije u 2016 godini i od kojih aktera.
Sastanak je okupio službenike EU-a i eksperte civilnog društva za izgradnju mira, vladavinu zakona, pravde i reforme bezbednosnog sektora na Kosovu, uključujući i Igballe Rogovu, Izvršnu direktorku Mreže Žena Kosova (MŽK). Ovaj veoma interaktivan sastanak je dao mogućnost učesnicima da podignu različita pitanja i da diskutiraju zajedno o njima.