„Aureola“ zalaže se na centralnom nivou za promene u zakonu o nasleđivanju  

Navike podele nasledstva na Kosovu povoljne su za muškarce a diskriminirajuće prema ženama.  Posebno su diskriminisane žene koje ekonomski zavise od svoje muške rodbine, jer se često suočavaju sa porodičnom pritiskom da se odreknu nasledstva. 

Prema Kosovskoj katastarskoj agenciji (KKA), od 2017. godine samo 17% žena ima imovinu registrovanu na svoje ime. Dok je samo oko 5%žena nasledilo imovinu.   

Ove niske šifre se u životu žena prevode u ekonomske i socijalne probleme, nasilne brakove i nedostatak ekonomske nezavisnosti.  

Da bi stvorila povoljnije tlo za žene da uživaju pravo na nasleđeorganizacija„Aureola“ je, zahvaljujući podršci koju je dobila u 12. krugu Fonda žena Kosova (FŽK) realizovala inicijativu Unapređenje zakona o nasleđivanju“. 

49 ljudi(41 žena i 8 muškaraca)imalo je direktne koristi od ove inicijative, a broj indirektnih korisnika (povećanje svesti i deljenje informacijaje bio znatno veliki s obzirom na to da je njena realizacija praćena sa nekoliko televizijskih emitovanja. 

SanijeGrajçevci  (Grajčevci)direktorica „Aureole“ govori o prednostima koje proističiz ovog projekta nacionalnog karaktera, koji je prvi ove vrste za ovu organizaciju.  

„Uspostavili smo nove kontakte i proširili mrežu saradnika u institucijama i u civilnom društvuIako imamo veliko iskustvo u radu u tom pravcu, tokom realizacije ovog projekta, naučili smo i stekli novo iskustvo od informacija dobijenih od strane osoblja Fonda“,rekla je ona.   

Što se tiče temeIzvršna direktorica MZK, Igballe Rogova, tokom koji je „Aureola“ održala u februaru, rekla je da problem ne leži u zakonima, već u nedostatku njihove primene.   

         „Ranije su imovinska prava bila tabu, ali sada imamo pozitivno kretanje po tom pitanjuMreža je imala kampanju u 5 opštinaišli smo od vrata do vrata i pitali žene da li imaju potrebu da registruju imovinukojom prilikom smo ponudili pomoć za pokrivanje administrativnih troškova“, rekla je Rogova.   

O pozitivnom uticaju ovog projekta je takođe govorio i beležnik tokom jedne aktivnosti koja je organizovana u okviru ove inicijative.  

„Slušajući vas i dublje analizirajući pitanje koje ste postavili, preuzeo sam inicijativu da istražim ponašanje i stavove članova moje porodice po pitanju nasleđaKao rezultat togashvatio sam da sam trebam više raditi na mojoj porodiciJa kao roditelj, imam dužnost da decu tretiram podjednako”, rekao je on.  

Komisija za zakonodavstvo Skupštine KosovaPoslanička grupa ženaMinistarstvo rada i socijalne zaštite (MRSZ), Agencija za rodnu ravnopravnost (ARR), Agencija za besplatnu pravnu pomoć (ABPP), Komora javnih beležnika KosovaCentar za rad i socijalnu zaštitu – Obilić, Lobi za rodnu ravnopravnost (LRR), i Koalicija za jednakost (KJ), čine dugu listu institucija i formacija civilnog društva sa kojima se „Aureola“konsultovala i održala sastanke pre nego što je iznela  ovaj predlog:   

Izmeniti Zakon br. 2004/26 o nasleđivanju, odnosno izbrisati u potpunosti  poglavlje II, član 130 o odricanju nasledstvaShodno tome izbrisati članke (Član 131, Član 132, Član 133, Član 134, Član 135, Član 136, Član 137) u Zakonu o nasleđivanju i iste izmene primeniti u Zakonu o vanparničnom postupkukoje se tiččlanaka koji se odnose na odricanje nasledstva(Član 164). 

Ovakva izmena ovog zakona je izuzetno potrebna za javni interes i osigurava da se nasledna prava žena ostvaruju dostojanstveno.   

Zahtev za izmene Zakona o nasleđivanju poslat je Komisiji za zakonodavstvo u Skupštini Kosova, poslaničkoj grupi žena i poslanicima Skupštine Kosova.  

Ekonomsko osnaživanje žena je vrlo važno za postizanje društva u kome su žene i muškarci jednaki i imaju jednake mogućnosti u obrazovanju, zapošljavanju, učešću u politici, zdravstvu i vode život bez nasiljaStoga su i aktivnosti preduzete u okviru ove inicijative za unapređenje zakona o nasleđivanju značajno pomogle ka poboljšanju ekonomskog položaja žena na Kosovu.