Ekonomski Forum Žena obraća se poslanicima sa preporukama o Zakonu o radu

Ženski Ekonomski Forum 12. juna obratio se poslanicima Skupštine Kosova pismom u kojem ih je pozvao da ne usvoje sadašnji nacrt zakona u parlamentu.

Ekonomski Forum Žena smatra da aktuelni nacrt zakona o radu, koji isključuje svaki način uređenja porodiljskog odsustva, očevog odsustva i roditeljskog odsustva, ostavlja nezaštićene žene na tržištu rada i ima naglašeni nedostatak rodne jednakosti između žena i muškaraca. Ovaj nacrt zakona u svom aktualnom formatu predstavlja teško ugrožavanje blagostanja žena.

Prema tome, uzimajući u obzir gore navedene predstavljene činjenice kao i emergentnu potrebu za podršku 12 % žena aktivnih u tržištu rada, a u skladu sa Nacionalnom strategijom za razvoj, Ekonomski Forum Žena preporuke su kao sledeće.

  • Da se obrađuje porodiljsko odsustvo, očevo odsustvo i roditeljsko odsustvo u okviru Zakona o Radu a ne nekim drugim posebnim zakonom.
  • De se obuhvati u Zakon o Radu odredba časova dojenja sa ciljem da se ženama pruži zaštita da bi hranile dojenjem novorođene tokom prvih šest meseci nakon rođenja deteta, u skladu sa direktivama EU-a.
  • Da se transponuje koncept samozapošljavanja dodajući jedan stav koji bi razjasnio kao sledeće:

„Samozaposleni roditelji koji odvijaju privredne aktivnosti sa ciljem dobitka, na njihov račun, imaju pravo na porodiljsko odsustvo i na roditeljsko odsustvo, isto kao i zaposleni rodi.

Pročitajte OVDE puno pismo poslanicima.

Ekonomski Forum Ženaje jedno nezavisno veće, sveobuhvatno i objedinjeno, koje je skupilo oko sebe aktere, organizacije i pojedince društva koji imaju interesa, aktivnog dela i angažovanja za razvoj i jačanje žena u privredi. Foum je osnovan zajednički od organizacija koje obuhvaćaju na aktivan način poboljšanje pozicije žena na Kosovu.

Organizatori su: 

Mreža žena na Kosovu,

Institut Riinvest,

Kosovski centar za rodne studije,

Demokracija za razvoj (D4D)

Udruženje žena „Medica Gjakova“

Centar za zaštitu i rehabilitaciju žena i dece „Sloboda“

Žene za žene

Mreža organizacija Romskih, Aškalijskih i Egipčanskih žena (RROGRAEK)

Poslovno društvo žena SHE – ERA.