Ekonomski Forum Žena obraća se poslanicima sa preporukama o Zakonu o radu

Poštovani poslanici/ ce Skupštine Republike Kosovo 

Pišemo vam da bismo vam uputili poziv da ne prođe aktuelni nacrt zakona o radu u parlamentu. Ekonomski Forum Ženasmatra da aktuelni nacrt zakona o radu, koji isključuje svaki način uređenja porodiljskog odsustva, očevog odsustva i roditeljskog odsustva, ostavlja nezaštićene žene na tržištu rada i ima naglašeni nedostatak rodne jednakosti između žena i muškaraca. Ovaj nacrt zakona u svom aktualnom formatu predstavlja teško ugrožavanje blagostanja žena. 

Polazeći iz ove zabrinutosti i sa nadom da ćemo naići na vašu saradnju, mi tražimo da vi podržite odbacivaje ovog nacrta zakona i njegovo amandamentiranje sa konkretnim dole navedenim preporukama, u skladu sa Ustavom Kosova, Zakonom o rodnoj jednakosti i relevantnim direktivama EU-a. 

Prema tome, uzimajući u obzir gore navedene predstavljene činjenice kao i emergentnu potrebu za podršku 12 % žena aktivnih u tržištu rada, a u skladu sa Nacionalnom strategijom za razvoj, naše preporuke su kao sledeće: 

1.Da se obrađuje porodiljsko odsustvo, očevo odsustvo i roditeljsko odsustvo u okviru Zakona o Radu a ne nekim drugim posebnim zakonom. 

Sadašnji nacrt zakona ne priznaje žene kao radnu snagu jer odvajajući njih od zakona o radu, tretira ih kao kategorija koja ne može da doprinese za privredu zemlje nego samo na povećanje broja stanovništva. Žene radnice treba da uživaju njihova prava shodno Zakonu o Radu. Odvajanje odredbe za porodiljsko odsustvo iz celine članova Zakona o Radu, je neposredna diskriminacija koja se vrši nad ženama na rodnoj osnovi. 

Dalje, nacionalno zakonodavstvo koje specifično poziva na trudnoću i na materinstvo kao jedan oblik rodne diskriminacije stvara manje vidljive diskriminirajuće prakse i sledstveno su teže da bi se obradile. Aktualni zakon ih diskriminira u odnosu na muškarce, ne pružajući im jednaka prava da bi bile sa njihovom decom, doprinoseći ujedno na smanjenje nivoa učešća žena u privredi zemlje. Po Zakono o Rodnoj jednakosti, da bi se postigla ravnoteža između roditelja u njihovoj jednakoj ulozi, jednaka ekonomska i socijalna prava i odgovornosti, treba da se stvaraju politike, čija bi implementacija stvorila osnovu za jednake uloge roditelja. 

 2. De se obuhvati u Zakon o Radu odredba časova dojenja sa ciljem da se ženama pruži zaštita da bi hranile dojenjem novorođene tokom prvih šest meseci nakon rođenja deteta, u skladu sa direktivama EU-a. 

Zakon o Podsticanju i zaštiti dojenja, br. 05/L – 023, preporučuje da ako zaposlena koja hrani novorođenče dojenjem ne koristi porodiljsko odsustvo nakon njegovog šestog meseca, onda od šestog meseca do godinu dana ima pravo plaćene pauze u trajanju od dva časa unutar radnog vremena, ne uključujući redovnu pauzu tokom radnog vremena, da bi hranila svoje dete dojenjem. Nakon prve godine, radnica koja hrani dete dojenjem ima pravo na jednočasovnu pauzu. Međutim, ovaj zakon ne pruža ženama zaštitu da bi hranile svoju decu dojenjem tokom prvih šest meseci nakon rođenja deteta. 

Ne pružajući im jednu takvu zaštitu, zakon se zasniva na pretpostavku da žene neće raditi u ovim mesecima, u međuvermenu, na paradoksalni način, sprečava žene da rade. Pauza za dojenje treba da se uredi u okviru Zakona o Radu, imajući u vidu neposrednu vezu koju ima sa ovim Zakonom. Neprihvatljivo je da Zakon o Radu, koji obrađuje uslove rada i zaštitu zdravlja radnika da ostavi neuređeno pitanje žena koje su se porodile ili radnice dojilje. 

3. Da se transponuje koncept samozapošljavanja dodajući jedan stav koji bi razjasnio kao sledeće: 

„Samozaposleni roditelji koji odvijaju privredne aktivnosti sa ciljem dobitka, na njihov račun, imaju pravo na porodiljsko odsustvo i na roditeljsko odsustvo, isto kao i zaposleni roditelji“. 

Obrazloženje 

Koncept samozapošljenja treba da se transponuje zakonom, tako da sva samozaposlena lica, koja odvijaju privredne aktivnosti sa ciljem ličnog dobitka na njihov račun, pod uslovima omogućenim nacionalnim zakonodavstvom i supružnici ili partneri samozaposlenih lica koji učestvuju u aktivnostima biznisa samozaposlenog lica, da imaju pravo da koriste koristi socijalne zaštite i porodiljstva, zasnivajući se isključivo na porodične odnose. 

Naglašavajući ponovo da je neprihvatljivo da prođe zakon o radu koji ne tretira žene kao radnu snagu, obavešavamo vas da smo spremne za jedan sastanak sa vama sa ciljem zajedničkog obrađivanja navenih preporuka kao i predstavljanja novog modela pripremljenog sa naše strane. 

 

Iskreno,  

Ekonomski Forum Žena  

Ekonomski Forum Ženaje jedno nezavisno veće, sveobuhvatno i objedinjeno, koje je skupilo oko sebe aktere, organizacije i pojedince društva koji imaju interesa, aktivnog dela i angažovanja za razvoj i jačanje žena u privredi. Foum je osnovan zajednički od organizacija koje obuhvaćaju na aktivan način poboljšanje pozicije žena na Kosovu. 

Organizatori su: 

Mreža žena na Kosovu,

Institut Riinvest,

Kosovski centar za rodne studije,

Demokracija za razvoj (D4D)

Udruženje žena „Medica Gjakova“

Centar za zaštitu i rehabilitaciju žena i dece „Sloboda“

Žene za žene

Mreža organizacija Romskih, Aškalijskih i Egipčanskih žena (RROGRAEK)

Poslovno društvo žena SHE – ERA.