Fond žena Kosova dodeljuje 109,312 evra za 23 organizacija na Kosovu

Download File

Danas, 13. septembra, Mreža žena Kosova (MŽK) zvanično je objavila grantove za 23 organizacije na Kosovu, koji se dodeljuju putem Fonda žena Kosova (FŽK), u ukupnom iznosu od 109,312 €. Kancelarija Evropske unije na Kosovu podržala je ove grantove putem inicijative MŽK  „Jačanje učešća žena u politici“ u iznosu od 90,733 € i Fond Ujedinjenih nacija za stanovništvo (UNFPA) na Kosovu obezbedio je sredstva putem inicijative MŽK „Proširenje izbora: Rodno odgovorne politike prilagođene porodici za privatni sektor na Zapadnom Balkanu i u Moldaviji“, koju finansira Austrijska agencija za razvoj, operativna jedinica Austrijske razvojne saradnje, u iznosu od 18,579€.

Ove inicijative će direktno doprineti sprovođenju trenutne Strategije MŽK za 2019-2022, koja je izrađena zajedno sa članicama MŽK-a.

Među korisnicima grantova FŽK koje podržava Kancelarija Evropske unije na Kosovu su:

 • Partners Kosova sa inicijativom: „Žene donose promenu“ (5,000 €)
 • Down Syndrome Kosova sa inicijativom: „Uključivanje osoba sa invaliditetom u donošenje odluka“ (5,000 €)
 • Udruženje žena „Me Dorë në Zemër“ sa inicijativom: „Osnaživanje uloge žena u javnim procesima, kao garancija za dobro upravljanje“ (4,967 €)
 • Naš dom sa inicijativom: „Feminizam za početnike“ (4,998 €)
 • Udruženje žena Aureola sa inicijativom: „Povećanje učešća žena u donošenju odluka“ (4,999 €)
 • Art Without Limits (Umetnost bez granica) sa inicijativom: „Osnaživanje osoba sa invaliditetom kroz umetnost“ (4,984 €)
 • Udruženje mladih za ljudska prava sa inicijativom: „Postizanje rodne ravnopravnosti u donošenju odluka“ (4,923 €)
 • In Time sa inicijativom: „Poboljšanje učešća žena u politici i procesima donošenja odluka ka ekonomskom osnaživanju žena“ (4,866 €)
 • Centar manjinske zajednice sa inicijativom: „Imam pravo da budem informisan/a!“ (5,000 €)
 • Moravski biser sa inicijativom: „Uključivanje žena iz ruralnih područja u javni i politički život“ (4,767 €)
 • Glas žena Parteš sa inicijativom: „Uključivanje žena u procese donošenja odluka na lokalnom nivou u opštini Parteš“ (3,640 €)
 • Udruženje babica Kosova sa inicijativom: „Poboljšanje reproduktivne zdravstvene zaštite žena i devojaka“ (4,987 €)
 • Shqiponjat e Dardanes sa inicijativom: „Podrška kandidatkinjama za skupštinu opštine i podizanje svesti žena i devojaka iz ruralnih područja o ulozi njihovog glasa“ (4,895 €)
 • Vizionida sa inicijativom: „Promovisanje žena u politici i odlučivanju u opštini Štimlje“ (3,795 €)
 • Jeto Vepro dhe Krijo sa inicijativom: „Promovisanje i podrška ženama i devojkama da učestvuju u donošenju odluka“ (4,993 €)
 • Nezavisna inicijativa za slepih lica Kosova sa inicijativom: „Pristup javnim uslugama  za osobe sa invaliditetom“ (4,992 €)
 • Okarina e Runikut sa inicijativom: „Osnaživanje žena u politici i donošenju odluka“ (4,951 €)
 • Era Fruit sa inicijativom: „Osnaživanje kroz veću zastupljenost žena u lokalnoj politici“ (4,997 €)
 • Svet anđela sa inicijativom: „Povećanje učešća žena u izbornom procesu“ (3,975 €).

Korisnici grantova FŽK koje podržava UNFPA su:

 • Udruženje poslovnih žena Mitrovica sa inicijativom: „Promovisanje zapošljavanja putem radnog mesta prilagođenog porodici“ (4,537 €)
 • Udruženje žena Drugëza sa inicijativom: „Osnaživanje žena na radnom mestu, dobra praksa promovisanja rodne ravnopravnosti“ (4,530 €)
 • Organizacija za lokalne reforme – EULOC sa inicijativom: „Promovisanje porodičnih politika i radnih mesta u opštini Vitina“ (4,512 €)
 • Omladinski centar u Lipljanu sa inicijativom: „Promovisanje politike prilagođene porodici na lokalnom nivou“ (4,999 €).

U ovom krugu će i nekoliko drugih grantova biti podržano od strane Austrijske agencije za razvoj (ADA), uz sufinansiranje od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), kroz inicijativu MŽK „Dalje unapređenje ženskih prava na Kosovu II“ u iznosu od oko 50,000 €. Korisnici ovih grantova biće objavljeni narednih dana.

FŽK pruža male grantove ženskim organizacijama koje nemaju pristup drugim izvorima finansiranja i koje žele da rade za prava žena i rodnu ravnopravnost, dajući prioritet finansiranju grupama koje rade u ruralnim područjima i/ili marginalizovanim osobama. Od 2012. godine, FŽK je dodelio 216 grantova, podržavajući 111 organizacija, u ukupnom iznosu od 1,120,779 €. FŽK je 2021. godine primila podršku od Evropske unije, ADA, Sida, UNFPA, Sigrid Rausing Trust i Fondacije Kvinna till Kvinna.