Fond Žene Kosova dodeljuje preko 276,000€ za 28 organizacije i sklonište na Kosovu

Danas, 24 Marta, Mreža Žene Kosova (MŽK) držala orijentacionu sesiju kojom prilikom dodelila pomoč za 28 organizacije i sklonište na Kosovu, u okviru Fonda Žene Kosova  (FŽK), u iznosu od 276,000€.  

Tačnije , ova pomoč ja data 19 Organizacijama Civilnog Društva (OCD) i devet skloništa podrškom Kancelarije Evropske Zajednice (EZ) na Kosovu preko  inicijative MŽK-a ’’Podizanje kapaciteta i izdržljivosti NVO-a: Unapređenje polne ravnopravnosti tokom pandemije COVID-19.  

Ove inicijative če doprineti ispunjavanju Strateških Ciljeva  identifikovanih od strane članice  MŽK-a u strategiji RrGK-a za 2019-2022 godine, u pravcu podrške, zaštite i promocije prava i interesa žene i devojke. Sve ovo pomoču jednog pristupa koji se bazira  na ljudska prava  i postizanja stabilne promene, naroćito u vezi reagovanja vlade  prema socio-ekonomske krize izazvano zbog pandemije COVID-19.  

Dobitnici grantova 17-tog kruga FŽK-a su:  

Medica Kosova inicijativom ’’Povečanjem blagostanja dece/studenata za život bez nasilja’’(9,998E).  

Hendikos Mitrovica inicijativom ’’Izazovi žene i devojaka sa ograničenim sposobnostima tokom COVID-a -19 u Opštini Mitrovice’’ (9,906€).  

Udruženje Slepih i Oslabljenim vidom inicijativom ’’Upravljanje pandemijskom situacijom COVID -19 za slepe osobe i oslabljenim vidom’’ (9,562€) 

Organizacija Foleja (Gnezdo) inicijativom ’’Uticaj Pandemije COVID-19 kod žene i devojke romske, aškalijske i egipatske zajednice’’(9,989E€) 

CECD Friends inicijativom ’’Život bez nasilja u porodici – promovisanje odbrambenih mehanizma od nasilja u porodici’’(9,351€) 

Udruženje za Vaspitanje i Brigu  u Porodic, inicijativom ’’Poboljšanje znanja i osnaživanje mladih za život bez nasilja i seksualih uznemiravanja’’ (9,900€) 

Pokret YMCA inicijativom’’Promovisanje feminističkog pokreta osnaživanjem devojaka i mladiča’’ (9,868€) 

Vladavina Demokratije na Kosovu (VDK), inicijativom ’’Osnaživanje mehanizma za polnim odgovornim budžetiranjem (9,994€) 

Aktivne Žene Djakovice , incijativom ’’Pružanje pravne i psihološke  pomoći za žene žrtve nasilja na polnoj osnovi’’ (9,975€) 

Institut za Dijalog i Nediskriminaciju, inicijativom ’’Rešavanje psihosocijalnih problema i ekonomskih problema kod žene izazvanih od pandemije COVID-19’’(9,965€) 

Udruženje Žene Penzionerke’’Vita Jeta’’ inicijativom ’’COVID-19 i diabet kod starih’’ (9,794€) 

Omladinski Centar Gračanica inicijativom ’’Osnaživanje devojaka sa namerom postizanje ekonomske nezavisnosti i aktivnim učestvovanjem u procesima donošenja odluke’’ (10,000€) 

Organizacija Violeta, inicijativom ’’Vetedijesimi i vajzave dhe grave u Opštini Podujevo za život bez nasilja na polnoj osnovi’’ (9,980€) 

Zana, inicijativom ’’Političko i ekonomsko osnaživanje žena u Opštini Klina’’ 9,506€) 

You Can Do inicijativom“promovisanje državnih mehanizma da žene i devojke sa pposebnim potrebama žibe bez seksualnih zloatvljanja” (9,978€)  

NVO Rikotta inicijativom “Sprečavanje nasilja  preko ekonomskih osnaživanja žene u Opštini Prizren” (9,996.50€)  

Organizacija za Istraživanje- OMNES inicijativom “Institucionalno zastupanje za odbranu od nasilja i tretman uticaja pandemije COVID-19 stres i depresija kod žene ” (9,802.50€)   

Dobitnici granta (skloništa) 17-tog kruga FŽK-a su:  

Centar za Zaštitu  i Rehabilitaciju Žene i Dece Liria , inicijativom’’Učešće institucija i relevantnih državnih službi sa koordiniranim pristupom prema nasilju prema žene  i dece prema  Ianbulske Konvencije’’ (9,565€) 

Ženski Centar, inicijativom ‘’Unapređenje prava žrtve nasilja u porodici pomoču digitalnih aktivnosti i zastupništva ‘’(9,996€) 

Centar za Zaštitu Žene i Dece (QMGF), inicijativom ‘’Smeštaj, Rehabilitacija i Integrisanje žene i dece, žrtve nasilja’’ (9,993€) 

Centar za blagostanje žene, inicijativom ‘’Obezbeđivanje smeštaja, pravne i psiholođke podrške za žene  preživele od naslja’’ (9,996€) 

Shtepia e sigurt – Djakovica, inicijativom ‘’Psihosocijalno osnaživanje žene koje su doživele nasilje u porodici i podizanje svesti nasilnih partnera pomoću psihosocijalne saveti’’ (10,000€) 

QMGF ‘’Raba Voca’’ inicijativom ‘’Podizanje samosvesti protiv nasilja prema ženi’’ (9,993€) 

Centar za Smeštaj Žene i Dece Prizren (CSŽDP), inicijativom ‘’Podizanje svesti i osnaživanje žrtava  nasilja u porodici’’ (9,983€) 

Centar za zaštitu žene i dece , Moja kuča- Ferizaj, inicijativom ‘’Osnaživanje Koordinativnog Mehanizma za Zaštitu od Nasilja u Porodici za  Oblast Uroševca’’ (9,837€) 

Centar za zaštitu Žrtava  i Sprečavanje Krijumčarenja Ljudskim Bičem, inicijativom ‘’Zaštita, zastupanje i promovisanje prava žrtava i potencijalnih žrtava krijumčarenja ljudskim bičem’’ (9,952€) 

Ženski Fond Kosova  (FŽK) MŽK-a nudi male grantove za ženske organizacije koje nemaju pristup u drugim izvorima finansiranja i koje se trude da rade za prava žene, naročito za grupe koje  rade u seoskim mestima  i /ili sa marginalizovanim osobama. Još od 2012 gosine, FGK je dodelilo 252 grantova, podržavajući na taj način 149 organizacije, u ukupnom iznosu od 1,477.067€). 

FŽK je imao više od  24,387 dobitnika. Osim Kancelarije Evropske Zajednice na Kosovu, 2022 godine, ženska Fondacija Kosova je podržana i i od Austrijske Agencije  za Razvoj (ADA), Švedska Agencija za Međunarodnu Saradnju i Razvoj (Sida), Fondacija Ujedinjenih Nacija za Narod (UNFPA) i Sigrid Rausing Trust.