KŽM obučava osoblje Kancelarije EU/EUSR o rodnim pitanjima

Prva grupa od 18 članova osoblja Kancelarije EU/EUSR dobila je ove nedelje obuku o rodnim pitanjima. Rodno pitanje je jedna od suštinskih vrednosti EU i EU na Kosovu pridaje veliku važnost rodnoj jednakosti, unapređenju prava žena, kao i daljem razvijanju zastupljenosti žena u procesima odlučivanja na Kosovu.
Prateći smernice iz Akcionog plana II EU za rodna pitanja, ambasadorka Apostolova ohrabrila je i odobrila organizovanje obuke u vezi sa rodnom ravnopravnošću za sve članove osoblja EU.
U kontekstu saradnje sa Kosovskom ženskom mrežom, predavači su uputili polaznike treninga u osnovne koncepte rodne ravnopravnosti, međunarodne standarde i standarde EU, kao i kosovske zakone i strategije.
Kroz pretežno interaktivan pristup, članovi osoblja EU poboljšali su svoje sposobnosti da analiziraju i integrišu rodnu perspektivu u svoj rad.
Pažnja koja se posvećuje rodnoj ravnopravnosti poboljšaće rezultate i podupreti sveukupno ostvarivanje programa EU i političkog dijaloga EU na Kosovu, obezbeđujući da EU uspe u rešavanju potencijalno jedinstvenih potreba žena, muškaraca, devojčica i dečaka.
Do 15. septembra 2018. godine, svi zaposleni u Kancelariji EU/EUSR na Kosovu, uključujući i više rukovodioce, proći će obuku o rodnim pitanjima.

Tekst i fotografije: © EUO/EUSR