Medica Kosova identifikuje percepciju srednjoškolaca o rodno zasnovanom seksualnom nasilju tokom i nakon rata

Organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK), Medica Kosova, završila je inicijativu „Ispitivanje percepcije u srednjem obrazovanju o seksualnom nasilju tokom rata i stereotipima vezanim za seksualno nasilje i rodno zasnovano nasilje“ zahvaljujući grantu koji je obezbedio Fond žena Kosova (FŽK). 

Projekat je angažovao 70 učenika/ca (32 dečaka i 38 devojčica) iz 11. i 12. razreda Gimnazije „Hajdar Duši“ u Đakovici, kako iz prirodnih tako i iz društvenih nauka. Pored toga, učestvovalo je 13 nastavnika iz iste škole, koji predavaju predmete kao što su istorija, psihologija, jezik i građansko vaspitanje. Njihovo učešće je bilo usmereno na procenu percepcije seksualnog nasilja i rodno zasnovanog nasilja tokom i nakon rata. 

Medica Kosova je organizovala okrugli sto u kome su učestvovali predstavnici obrazovnih institucija i raznih organizacija u opštini Đakovica da bi predstavili nalaze istraživanja. Događaj je okupio 13 učesnika, među kojima predstavnike Direkcije za obrazovanje, učenike/ce i mlade iz omladinskih organizacija, te predstavnice organizacija za zaštitu prava žena, među kojima i direktora za obrazovanje. 

Nakon sveobuhvatnog predstavljanja nalaza istraživanja, učesnici su se aktivno uključili u široku i otvorenu diskusiju o nedostacima u nastavnim planovima i programima vezanim za rešavanje pitanja seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, kao i o posledicama nedostatka seksualnog obrazovanja u srednjim školama. Istraživanje je dobilo pozitivne povratne informacije od svih učesnika, koji su ga videli kao pionirsku i suštinsku inicijativu za edukaciju mladih o seksualnom i rodno zasnovanom nasilju na Kosovu. 

Organizacija Medica Kosova je ovu aktivnost sprovela kao dobitnica granta u okviru 18. kruga Fonda žena Kosova, kroz inicijativu MŽK „Unapređenje inicijative za ženska prava“, koju finansira Austrijska agencija za razvoj (ADA) i sufinansira Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj (Sida).