MŽK analizira Izveštaj Evropske komisije o Kosovu iz rodne perspektive 

Download File

Mreža žena Kosova (MŽK) je sprovela detaljnu analizu ovogodišnjeg Izveštaja Evropske komisije (EK) o Kosovu, usmeravajući pažnju na pitanja koja se odnose na integraciju rodne perspektive. 

Komentar naglašava kako pozitivne razvoje tako i one oblasti koje zahtevaju dodatnu pažnju za unapređenje rodne ravnopravnosti na Kosovu. 

„Generalno, Izveštaj je adresirao 70% preporuka koje su dali MŽK i njene članice. Četiri obaveze se direktno bave pitanjima rodne ravnopravnosti, a uključene su na osnovu doprinosa koji su poslali MŽK i ostale organizacije civilnog društva,“ navodi se u Komentaru. 

Posebno, kada je u pitanju unapređenje rodne ravnopravnosti, Izveštaj za 2023. ukazuje da Kosovo treba da ostvari poboljšanja u sledećim oblastima: 

• Vladavina prava: Poboljšanje kapaciteta sudija i tužilaca za rešavanje slučajeva rodno zasnovanog nasilja u skladu sa zakonima, strategijom 2022-2026 protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama i novim Državnim protokolom o postupanju u slučajevima seksualnog nasilja. 

• Osnovna prava: Osnaživanje zaštite građanskih i osnovnih prava žena usvajanjem Građanskog zakonika, primenom Zakona o sprečavanju i zaštiti od nasilja u porodici i jačanjem primene Zakona o rodnoj ravnopravnosti i strategije o rodno zasnovanom nasilju. 

 • Socijalna politika i zapošljavanje: Usvajanje izmena i dopuna Zakona o radu radi usklađivanja sa novijim pravnim tekovinama EU, posebno u vezi sa nediskriminacijom pri zapošljavanju i roditeljskom odsustvu; Sprovođenje temeljne reforme u oblasti šema socijalne pomoći kako bi se obezbedilo bolje ciljanje i uticaj i poboljšao pristup socijalnim uslugama. 

Ističući oblasti u kojima bi trebalo vršiti poboljšanja, MŽK naglašava da još uvek nedostaje rodna analiza u kontekstu bezbednosti, posebno u regionima pogođenim povećanim nasiljem. Uloga žena u mirovnim procesima se i dalje zanemaruje, što utiče na nedostatak inkluzivnosti u dijalogu između Kosova i Srbije. Rešavanje pitanja rodno zasnovanog nasilja u okviru poglavlja o vladavini prava, kao i nedostatak dovoljnih podataka razvrstanih po polu u različitim sektorima, ograničavaju sveobuhvatno razumevanje društvenih potreba. 

MŽK predlaže niz radnji kako bi se obezbedilo da budući izveštaji budu sveobuhvatniji i reprezentativniji. MŽK poziva EU da nastavi posvećenost unapređenju rodne ravnopravnosti na Kosovu, ističući važnost kontinuiranih napora u rešavanju preostalih nedostataka. Ceo komentar možete naći ovde.