MŽK održava radionicu o ROB, organizacije cene ovu priliku    

Devet predstavnika iz sedam organizacija civilnog društva imalo je priliku da se dana 14. februara informiše i razgovara o rodnim konceptima i praktičnoj metodologiji integrisanja Rodno odgovornog budžetiranja (ROB) u radionici koju je organizovala Mreža žena kosova (MŽK). 

U prvom delu ove radionice razgovaralo se o rodnim konceptima, najčešćem pogrešnom shvatanju o tome šta je ROB, kao i o fazama praktikovanja ROB. 

Nerina Guri, istraživačica i koordinatorka projekta u MŽK, govorila je o važećem pravnom okviru, prema kojem je ROB obaveza za sve budžetske organizacije na Kosovu.  

„Prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti (ZRR), sve kosovske institucije dužne su da uključe ROB u svim oblastimakao neophodan instrument obezbeđivanja poštovanja principa rodne ravnopravnosti u prikupljanju i raspodeli javnih resursa,rekla je Guri. 

Različiti primeri ROB na lokalnom i centralnom nivou na Kosovu podeljeni su učesnicima iz iskustva MŽK sa ovom praksom.  

U drugom delu ove radionice, učesnici su pozvani da odrade praktičan rad u vezi sa integrisanjem ROB i analizu prema rodnoj perspektivi ekonomskih kategorija kao što su plate i dnevnicesubvencije i transferikapitalni rashodi i politikePrimeri praktičnog rada  bili su zasnovani na iskustvu MŽK o integrisanju ROB u sektorima kao što su poljoprivredasredinatrgovina i industrijadijasporaobrazovanje i socijalna zaštita. 

Organizacije učesnice izabrane su na otvorenom pozivu za izgradnju kapaciteta u ROB, kao deo regionalne inicijative za nadzor budžeta prema rodnoj perspektivi, finansirane od strane ADA.

Zahvaljujući ovoj mogućnosti, ukupno 11 organizacija sa Kosova će učestvovati u osnovnoj radionici, naprednoj i o javnim nabavkama o ROB u AlbanijiBosni i Hercegovini i Srbijizajedno sa organizacijama iz sedam zemalja Zapadnog Balkana (ZBi Moldavije.  

Između ostalog, organizacijama je data mogućnost da se informišu i o mogućnostima prijavljivanja za grantove u okviru ove inicijative, a stečeno znanje bi mogli da iskoriste kako bi osigurali da se javni resursi koriste poštujući integrisanje rodne perspektive.  

 

Ovaj sastanak je podržala Austrijska agencija za razvoj (ADA).