MŽK, Partneri povećavaju svest o pravima roditelja i staratelja 

Mreža žena Kosova (MŽK) sprovela je kampanju na društvenim mrežama sa ciljem da informiše vlade, javnost i preduzeća o prednostima Direktive Evropske unije (EU) o ravnoteži između poslovnog i privatnog života. Zahvaljujući regionalnoj saradnji i sinergiji izgrađenoj između partnerskih organizacija i donatora, jednomesečna kampanja je doprela do najmanje 100.000 muškaraca i žena na Zapadnom Balkanu koristeći infografiku. 

Ova Direktiva ima za cilj borbu protiv rodne nejednakosti širenjem prava radnika sa decom i onih koji brinu o članovima svojih porodica. Tako novopečeni očevi mogu dobiti 10 dana potpuno plaćenog roditeljskog odsustva, negovatelji/staratelji mogu uzeti pet dana odsustva za negu srodnika, roditelji mogu uzeti četiri meseca plaćenog roditeljskog odsustva, a roditelji dece mlađe od osam godina mogu da zatraže fleksibilno radno vreme. 

Kampanja za podizanje svesti o Direktivi i njenom odnosu sa rodno odgovornim politikama prilagođenim porodici je prvobitno pokrenuta na Kosovu od strane MŽK-a u partnerstvu sa Privrednom komorom Kosova, uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) i finansiranu od strane Austrijske agencije za razvoj ( ADA). 

S obzirom na važnost kampanje, MŽK je radila sa partnerima širom Zapadnog Balkana na širenju deset onlajn postova u kojima se navode prednosti Direktive EU na relevantnim regionalnim jezicima. 

Na Kosovu, kao rezultat kampanje, mnoge žene su kontaktirale MŽK nakon što su videle različite objave, posebno one koje se odnose na prava na porodiljsko odsustvo; tražile su pomoć pri prijavljivanju slučajeva u kojima su njihova prava povređena. MŽK je pomogla u ovim slučajevima nudeći besplatne pravne savete i pomoć u saradnji sa Kosovskim pravnim institutom  (KPI). Mnogi od ovih slučajeva su trenutno vode u pravnim postupcima u relevantnim institucijama, zahvaljujući sinergijskoj podršci Evropske unije (EU), Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i posvećenom kontinuiranom radu KPI. 

Regionalna inicijativa da kampanja dosegne širu publiku takođe je dobila finansijsku podršku od EU i Side. Kroz ovu sinergiju među partnerima i donatorima, kampanja je doprela do široke publike sa informacijama o Direktivi i važnosti da zemlje Zapadnog Balkana usklade svoje zakonske okvire sa Direktivom. 

„Čvrsto verujemo da će usvajanje Direktive od strane svih zemalja doprineti povećanju učešća žena u radnoj snazi, poboljšanju blagostanja žena, muškaraca, dece i porodica i rodne ravnopravnosti“, rekla je Nikol Farnsvort, direktorka programa i vodeća istraživačica u MŽK. 

Prepoznajući važnost sprovođenja ove Direktive, MŽK i njeni partneri u regionu nastavljaju da podstiču svoje vlade da usklade zakone i politike sa Direktivom EU o ravnoteži između poslovnog i privatnog života. Oni takođe nastavljaju da pozivaju sve poslodavce da primene ovu Direktivu na radnom mestu u cilju postizanja rodne ravnopravnosti, povećanja zadovoljstva zaposlenih, poboljšanja učinka i srodnih poboljšanja do uspeha i povećanja profita.