MŽK poziva: Glasajte za više žena u Parlamentu

Mreža žena Kosova (MŽK) će danas, 24. septembra 2019. godine održati koordinacioni sastanak sa organizacijama članicama i volonterima koji su deo kampanje: „Glasaj za više žena u Parlamentu“.

Oko 200 volontera će za pet dana (od 25. do 29. septembra) razgovarati sa građanima, idući od vrata do vrata u preko 15 opština na Kosovu, obuhvatajući i srpske opštine, kako bi razgovarali sa ženama i muškarcima o bitnosti glasanja za više žena na prevremenim parlamentarnim izborima koji će se održati 6. oktobra 2019. godine. U sklopu ove kampanje MŽK, zajedno sa svojim organizacijama članicama, 1. oktobra delila je brošure i sastajala se sa građanima i građankama Prištine kako bi razgovarali o važnosti glasanja za više žena u parlamentu na prevremenim izborima 6. Oktobra 2019. Organizacije koje su podržale MŽK u relizaciji ove kampanke su:

Ove aktivnosti su nastavak poseta MŽK-a u nekoliko gradova. Preko ovih poseta, predstavnice organizacija članica MŽK-a su građanima podelile brošure i sa njima sa razgovarale o bitnosti da se više žena izabere za Parlament.

Na početku ovog sastanka Igballe Rogova, Izvršna direktorka MŽK-a je obavestila prisutne da se putem ove kampanje traži jednakost u zastupljenosti u Parlamentu.

 „Budući da političke partije ne sprovode Zakon o jednakosti polova“ u kojem se traži 50% jednake zastupljenosti, onda zahvaljujući ovoj kampanji, građani imaju mogućnost da glasaju za više žena u Parlamentu i da na taj način sprovedu ovaj zakon“, rekla je Rogova.

Zakon o ravnopravnosti polova (ZRP) garantuje jednaku rodnu zastupljenost u svim oblastima, obuhvatajući i politiku. Međutim, u suprotnosti sa ovim zakonom, ni Skupština, ni Vlada nisu obezbedili jednako učešće žena i muškaraca u javnoj sferi. S toga, ostaje na nama, kao građanima, da postignemo jednakost! MŽK ohrabruje sve građane da glasaju za žene koje će najbolje zastupati interese građana u Skupštini, kao i da se bore za postizanje rodne jednakosti.

Podrška učestvovanju žena u politici i donošenju odluka, je deo Strategije MŽK-a 2019-2022.

Takoše podsećamo da je MŽK organizovala kampanju po ovom pitanju i tokom izbora u 2017. godini, kao i da će nastaviti da podržava, štiti i promoviše prava i interese žena i devojaka na celom Kosovu, nezavisno od njihove političke, verske ili etničke pripadnosti i seksualne orijentacije.

MŽK ocenjuje izbore kao bitan element demokratske države, a rodnu jednakost kao elementarno ljudsko pravo, s toga pozivamo da se glasa za više žena u Parlamentu, kao neophodan uslov u borbi protiv institucionalne tradicije koja je nepravedno lišila žene od učešća u politici i donošenju odluka. Koju god listu da odaberete, glasajte za više žena u Parlamentu!

Ova kampanja se realizuje preko inicijative „Jačanje učešća žena u politici“, a podržava je Kancelarije Evropske unije (EU) na Kosovu.

Organizacije koje podržavaju MŽK u realizaciji ove kampanje su:  

ATO- Vushtrri / ONE – Vučitrn

Aureola- Obiliq / Obilić

Alma- Pejë – Peć

Bliri- Drenas/ Lipa – Glogovac

Qendra e Grave për Zhvillim Rural- Novobërdë / Ženski centar za ruralni razvoj – Novo Brdo

Qendra për Edukim dhe Zhvillim- Elita – Lipjan / Centar za edukaciju i razvoj – Elita – Lipljan

Femrat Aktive të Gjakovës- Gjakovë – Aktivne žene Đakovice – Đakovica

Handikos Mitrovica- Mitrovicë –  Hanikos Mitrovica

OJQ Drugëza- Skenderaj – NVO Vreteno – Srbica

Organizata e Personave me Distrofi Muskulare e Kosovës (OPDMK) – Prizren / Kosovska organizacija lica sa mišićnom distrofijom (KOLMD) – Prizren

Organizata për Reforma Lokale (Euloc)- Viti – Organizacija za lokalne reforme (Euloc) – Vitina

Psikoterapeutët në Veprim- Gjilan – Psihoterapeuti na delu – Gnjilane

Ruka Ruci- Ugljare

Shoqata e Pavarur e Gruas-Hareja- Rahovec – Nezavisno udruženje žena – Radost – Orahovac

Shoqata Iniciativa e Grave- Dragash – Udruženje inicijativa žena – Dragaš

Shoqata për Edukim dhe Përkujdesjen e Familjes (ShEPF)- Gjakovë. – Udruženje za edukaciju i staranje o porodici (UESP) – Đakovica.