Nita Rudi podržava inicijativu KŽM za bavljenje rešavanjem diskriminacije na radnom mestu

Nita Rudi je pravnica koja je nedavno diplomirala na Univerzitetu u Prištini. Ona trenutno stažira kao pravna asistentkinja u Kosovskoj ženskoj mreži (KŽM), gde je uključena u mnoštvo inicijativa, ali se fokusira na praćenje slučajeva rodne diskriminacije na radnom mestu.
Projekat u kojem ona trenutno pruža svoju pomoć je fokusiran na borbu protiv diskriminacije i na unapređenje radnih prava žena. Njene odgovornosti obuhvataju praćenje medija i sudskih slučajeva povezanih sa rodno zasnovanom diskriminacijom na radnom mestu. Dalje, ona je pomogla da se pripreme smernice i materijali koji će olakšati pružanje pravnih saveta za žene koje su možda doživele diskriminaciju na svom poslu.
Nita je ranije bila angažovana u različitim programima pripravničke obuke preko kojih je sticala znanje o učestvovanju u procesima razvoja i izrade javnih politika i donošenja odluka. Takođe je dala svoj doprinos istraživanju o izazovima sa kojima se suočava omladina kada želi da obezbedi zaposlenje u kosovskoj javnoj administraciji, a to istraživanje je sprovedeno anketiranjem omladine. Ona smatra da je rad sa marginalizovanim ljudima preko nevladinih organizacija doprineo tome da se ona pripremi kao mlad profesionalac.
Nita je strasna u vezi sa rodnom jednakošću i stoga je videla priliku za rad u KŽM kao savršeno prikladnu za unapređenje svoje karijere. Ona se nada da će pomoći kosovskom društvu kroz unapređenje rodne ravnopravnosti i obezbeđivanje jednakih radnih uslova ta sve žene i devojke. Štaviše, nakon što se pridružila timu KŽM, Nita je razvila dalje interesovanje za podršku ženama i devojkama koje su pretrpele rodno zasnovano nasilje i diskriminaciju.
„Videla sam ovu priliku kao uzbudljiv izazov koji sa kojim želim da se nosim, a to bi za uzvrat bilo dobro za perspektivu moje karijere”, rekla je. „Dalje, veoma sam zainteresovana za primenu sveg mog akumuliranog teorijskog znanja i svih mojih veština stečenih tokom mog školovanja i radnog iskustva u smeru služenja u svojstvu modela za mlađe devojke koje žele da promene društvo preko zakona i pravde.”
Ona se unapred raduje tome što će nastaviti da pomaže da se unapredi ravnopravno učestvovanje žena i devojaka u svim sferama kosovskog društva.