Mesto za stolom

Download File

Ovaj izveštaj ispituje uloge, doprinose i potrebe žena u vezi sa mirovnim i bezbednosnim procesima na Kosovu, uključujući specifičnu ulogu organizacija za ženska prava u izgradnji mira. Istraživanje je nastojalo da doku[1]mentuje različite perspektive i iskustva različitih aktivista, političara, organizacija civilnog društva i žena, posebno mladih žena. Istraživanje, sprovedeno 2020. godine, uključivalo je mešovite metode, uključujući analizu dokumena[1]ta, anketu preko interneta, intervjue, posmatranje učesnika i fokus grupe. Ukupno je učestvovalo 483 različitih ljudi, uključujući 266 mladih žena i pet muškarca.