Reaktor promoviše novi izveštaj o diskriminaciji i radu zasnovanom na polu u Severnoj Makedoniji

11. aprila, u EU info centru u Skoplju, Reaktor – Istraživanje u akciji promovisalo je novi istraživački izveštaj o diskriminaciji na osnovu pola i radu u Severnoj Makedoniji.

Izveštaj analizira nedostatke u relevantnom pravnom okviru koji se odnosi na rodnu diskriminaciju i radna prava; rasprostranjenost i priroda rodne diskriminacije na tržištu rada; u kojoj meri su ljudi podneli zahteve; kako su institucije tretirale takve slučajeve; i sadrži preporuke za poboljšanje postojećeg pravnog okvira, institucionalnih mehanizama i praksi za zaštitu od rodne diskriminacije u zapošljavanju i pristupu radu.

Rezultati ankete pokazuju da rodna diskriminacija na radu više pogađa žene nego muškarce.

„Da ne izgubim posao, bila sam prisiljena da se vratim na posao 14 dana nakon poroda.“ „ Na razgovoru za posao, rečeno mi je da posao koji obavljaju ne mogu obavljati žene jer su žene manje inteligentne od muškaraca. ”; „Na istoj radnoj poziciji, sa istim radnim obavezama i istim nivoom obrazovanja, dobila sam 3.000 denara manje od svog kolege.“ – samo su neke od svedočenja radnica ispitanih u istraživanju.

Polna diskriminacija prema ženama na poslu izgleda kao da je podstaknuta seksizmom i rodnim stereotipima, koji sugerišu da se njihove „reproduktivne i brižne uloge, i domaći rad“ sukobljavaju sa radnim okruženjem, jer se smatra preprekom za razvoj karijere i napredak. poslodavaca i menadžera. Trudnoća ostaje rizičan potez u karijeri i žene su često prisiljene da biraju između karijere ili dece – ovu odluku im ponekad predodređuje poslodavac. Samo zato što su žene, kažnjavaju se nižim radnim mestima (prepreke u procesu promocije) i nižim platama u odnosu na muškarce.

Nalazi studije pokazuju da je veoma mali broj slučajeva diskriminacije žena na radnom mestu zasnovan na polu prijavljen različitim mehanizmima dostupnim za prevenciju i zaštitu od diskriminacije. Institucije odgovorne za rešavanje rodne diskriminacije na radu nemaju podatke o njenoj rasprostranjenosti. Precizna rasprostranjenost diskriminacije zasnovane na polu ne može biti poznata s obzirom da se slučajevi često ne mogu prijaviti. Intervjuisani akteri pretpostavljaju da se ne prijavljuje diskriminacija zasnovana na polu zbog nedostatka znanja gde da se ide, nepoverenja u institucije i dugotrajnih i skupih postupaka za dokazivanje diskriminacije. Panel će ugostiti nekoliko izlagača: Sophie Beaumont, programski menadžer za obrazovanje, rodnu ravnopravnost i prava osoba sa invaliditetom u Delegaciji Evropske unije; Jovana Trenchevska, državni sekretar, Ministarstvo rada i socijalne politike; Olivera Lazarevska, Državni inspektorat rada; Kristina Ampeva, Glasen Tekstilec; i Igor Jadrovski, Mreža za zaštitu od diskriminacije.

Ovo istraživanje je deo regionalne akcije „Nadogradnja ženskih radnih prava“, koju podržava Evropska unija (EU) i koja se sprovodi u šest zemalja zapadnog Balkana (Severna Makedonija, Srbija, Albanija, Kosovo, Bosna i Hercegovina i Crna Gora). Istraživanje je obavljeno krajem 2018. godine.