Datumom 8 Juli, 14 organizacija članica MGŽK je dobia garantove od Fonda Žena Kosova (FŽK) MGŽK, podržana od Austrian Development Agency (ADA), u ukupnom iznosu od €43,806.

14 Organizacije Članice MŽK Dobijaju Grantove za Zagovaranje

Datumom 8 Jula, 14 organizacija članica MŽK su dobile grantove sa Fonda Žena Kosova (FŽK) MŽK, podržana od strane Austrian Development Agency (ADA), u ukupnom iznosu od 43,922€.
Ova runda je podstakla pojedinačne inicijative za zastupanje organizacija, kao i zajedničkih inicijativa između dve organizacija kroz nove grantove MŽK “Grant zagovaranja u partnerstvu za promenu ”. Deset organizacija su dobile grantove za pojedinačno zagovaranje i četiri organizacija su dobili dva grantova za inicijative “Grant zagovaranja za promenu”.
Organizacije koje su dobile grantove i njihove inicijative uključuju:
 1. Inicijativu NVO Dora Dores za “Razvoj Polnih Politika u Opštini Prizren” koja cilja da razvija polne politike, definisanjem specifičnih ciljeva za interesne stranke i potreban budžet za realizaciju novog Opštinskog Plana Delovanja ka ponoj ravnopravnosti. Zatim će oni zagovarati o odobravanju Plana Delovanja u Skupštini Opštine Prizren (€3,000).
 2. Inicijativa Udruženja Ženska Inicijativa’, pod nazivom “Žene iz Šara ciljaju da se integrišu u politički i društveni život ” ima za cilj da integriše žene sa Šara iz Opštine Dragaš, za aktivno učešće na društveni i politički život, poboljšavajući njihovu poziciju u porodici i na društvenoj sferi (€3,000).
 3. Među-opštinska Organizacija Slepih i sa Oštećenim Vidom će zagovarati za“Sprovođenje Zakona o Slepima ” u Prizrenu (€2,620).
  NVO Top Radio u Đakovici će se potruditi da “Oslobodi žene i devojke od opštinskih taksi za nove biznise ” za oko jednu godinu, za sve devojke i žene koje žele da otvore biznis i nemaju finansijsku podršku (€3,000).
 4. Inicijativa Centra Žena ONE “Uključivanje Žena (i Muškaraca) zajednice za zagovaranje kod Skupštine Opštine za osiguranje besplatnog prevoza za svu decu u vezi sa obaveznim školovanjem ” cilja da žene i muškarci u ruralnim zonama opštine zagovaraju za prevoz za decu koja pohađaju obavezno školovanje (€2,850).
 5. Udruženje Gluvih Žena u Prizrenu cilja da “Žene postanu aktivne u zaštiti njihovog zdravlja ” i povećanju kvaliteta postojećih usluga za sprečavanje zdravstvenih problema (€2,600).
 6. Centar za Promovisanju Prava Žena ima jednu inicijativu za “Identifikaciju slučajeva seksualnog nasilja”, koja cilja da poveća rizik za zaštitu lica koja su doživela seksualno nasilje tokom rata (€3,000).
 7. NVO Luna u Priluže ima inicijativu: “Prevencija je ključ zdravlja: Redovne zdravstvene kontrole spašavaju život.” One ciljaju da povećaju svest u vezi sa preventivnom zdravstvenom pažnjom za žene i muškarce (€2,410).
 8. Kroz njihovu inicijativu “Nasilje nad ženama: Nije porodično pitanje NVO Venera će nadgledati sudske seanse u vezi sa nasiljem u porodici, kao i sudske sporove koje se povezuju sa nasledstvom i razvoda. One će takođe zagovarati kod autoriteta da ovi slučajevi se tretiraju ozbiljno. Nadzor će se obaviti u Osnovnom Sudu u Peći (€2,467).
 9. NVO Bliri u Glogovcu će raditi za “Poboljšanje pristupa žena u kvalitetnim zdravstvenim uslugama ” (€2,975).
 10. NVO Dera e Hapur (Otvorena Vrata) i NVO Ruka Ruci dobili su jedan “Grant zagovaranja u partnerstvu za promenu ”, pod nazivom: “Jačanje marginalizovanih žena kroz znanje i podizanje svesti o Zakonu o Polnoj Ravnopravnosti, Zakon Br. 2004/2.” One ciljaju da jačaju marginalizovane žene Albanke i Srpkinje kroz povećanje njihovog znanja i svesti u vezi sa Zakonom o
 11. Polnoj Ravnopravnosti, kako bi one mogle da zagovaraju za njegovo sprovođenje (€8,000).
 12. NVO Gruaja Hyjnore (Božanska Žena) i Shoqata për Edukimin dhe Përkujdesjen e Familjes (SHEPF) (Udruženje za Obrazovanje i Staranje nad Porodicom) takođe su dobili “Grant zagovaranja u partnerstvu za promenu”. Projekat “Podiži svest za bolji život ” cilja da poboljša fizičko i mentalno zdravlje mladih iz opština Đakovica i Gnjilane (€8,000).

Svi korisnici grantova, pre potpisivanja ugovora, učestvovali su u informativnoj sesiji održanoj u Prištini datumom 8 Juli, gde osoblje MŽK je objasnila sva potrebna dokumenta za primenu projekta.
“Ova sesija je kao jedna obuka u vezi sa sprovođenjem projekta, ali i povećanje kapaciteta za organizacije članice MŽK, pošto tačno objašnjava kako da se deluje i sa ostalim donatorima u sprovođenju projekata ,” istakla je jedna organizacija članica MŽK. Ostale organizacije su se složile da “Sesija orijentisanja nam pomaže da budemo spremnije i za ostale projekte.”