Dodeljeno 30 grantova u okviru regionalne inicijative „Unapređenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU“

U okviru regionalne Akcije „Unapređenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU“, Reactor – Research in Action, zajedno sa ostalim partnerima, uključujući i Mrežu žena Kosova dodelili su ukupno 30 grantova organizacijama civilnog društva (OCD) iz 6 zemalja (Severna Makedonija, Albanija, Kosovo, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina) u iznosu od 409.744 evra.  

Nagrađeni projekti, u iznosu do 15.000 evra po grantu, koji će se sprovesti u narednih 18 meseci, baviće se pitanjima rodne ravnopravnosti, unapređivanja položaja žena u svim segmentima života. 

OCD u regionu koje će dobiti grantove uključuju: 

Albanija: 

 • Udruženje „Së bashku për jetën“ (Zajedno za život)  
 • ALTRI – Albanski institut za pravna i teritorijalna istraživanja 
 • Ženski centar „Hapa të lehtë“ (Laki koraci
 • „Në dobi të komunitetit“ („U korist zajednice“) 
 • Udruženje žena „Shoqata e gruas në audiovizual – AWA“  
 • Centar rodne alijanse za razvoj 

Bosna i Hercegovina: 

 • Centar za podršku organizacijama „Cenzor“  
 • Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka  
 • Fondacija CURE  
 • Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla  

Kosovo: 

 • Gruaja Hyjnore  (Božanska žena
 • Centar manjinske zajednice  
 • EcoKosWomen – EKW  
 • Komitet slepih žena Kosova  
 • Centar za zastupanje demokratske kulture – ACDC  

Severna Makedonija 

 • Helsinški odbor sa ljudska prava  
 • Glasen Tekstilec 
 • Finance Think  
 • Ruralna koalicija  
 • Humanitarno združenie „Majka“ 
 • Organizacija žena Strumice 

Crna Gora 

 • Savez slijepih Crne Gore 
 • Crnogorska LGBTIQ asocijacija – Queer Montenegro 
 • Institute Alternative (IA)  
 • Ženska alijansa za razvoj  
 • Asocijacija „Spektra“  
 • Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore  

Srbija 

 • Fondacija ARKA  
 • Društvo za razvoj kreativnosti  
 • A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava  

Finansijska podrška lokalnim (Ž)OCD kroz ovu inicijativu za dodelu grantova ima za cilj: (1) jačanje kapaciteta OCD da se efikasnije angažuju sa vladama, DEU/KEU i drugim OCD u regionu, istovremeno čineći ove aktere svesnijim rodne dimenzije procesa pristupanja EU i njihovog značaja i delovanja; (2) poboljšanje odgovornosti vlada i DEU/KEU u sprovođenju njihovih obaveza u pogledu rodne ravnopravnosti i ženskih prava tokom ovih procesa. 

Primaoci grantova su odabrani od ukupno 96 prijavljenih, na osnovu utvrđenih kriterijuma. Komisija za pregled grantova se sastojala od predstavnika partnerskih organizacija u sprovođenju akcije, uključujući: Reactor – Research in Action iz Severne Makedonije,  Mreža žena Kosova sa Kosova, AWEN – Albanska mreža za osnaživanje žena iz Albanije, Prava za sve iz Bosne i Hercegovine, Centar za ženska prava  iz Crne Gore i Fondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske preko svoje kancelarije u Severnoj Makedoniji.  

Akcija „Unapređenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU“ se fokusira na jačanju regionalne saradnje ženskih organizacija civilnog društva (ŽOCD), istraživanje i rodnu analizu za informisanje politika, zagovaranju zasnovanom na dokazima i praćenju reformi u vezi sa pristupanjem EU koje imaju za cilj unapređenje rodne ravnopravnosti. u regionu Zapadnog Balkana kroz proces pristupanja EU. Ovaj projekat finansira Evropska unija, a sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).