DSK sa preporukama za uključivanje osoba sa invaliditetom u političko odlučivanje 

Organizacija članica Mreže žena Kosova, Down Syndrome Kosova (DSK) uspešno je završila inicijativu „Uključivanje osoba sa invaliditetom u političko odlučivanje“. 

DSK je identifikovao potrebe i prioritete 16 osoba sa invaliditetom i dobio preporuke od 19 roditelja dece sa invaliditetom. Ukupno 49 ljudi je imalo koristi od ovog projekta. 

U toku osam meseci, ogranak DSK u Uroševcu je organizovao tri informativne sesije sa osobama sa invaliditetom, još tri sa roditeljima i tri sa organizacijama civilnog društva. 

Na ovim sastancima, osobe sa invaliditetom su dale svoje preporuke o tome kako da se više uključe u procese donošenja odluka na lokalnom nivou i šta opština Uroševac treba da uzme u obzir da bi poboljšala uslove života. 

Ove preporuke su u februaru 2022. predstavljene opštinskoj Direkciji za zdravstvo i socijalnu zaštitu. 

U periodu februar-april 2022. godine, DSK je sumirao preporuke u dokumentu/sažetku praktične politike, sa četiri glavna cilja: 

  1. Osiguranje inkluzivnog obrazovanja i jačanje mehanizama podrške za pružanje kvalitetnih usluga osobama sa invaliditetom; 
  2.  Proširenje i unapređenje medicinskih, rehabilitacionih i socijalnih usluga za osobe sa invaliditetom; 
  3. Stvaranje jednakih uslova i mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom; 
  4. Unapređenje i poboljšanje pristupa infrastrukturi, transportu, informacijama, kulturi, sportu i drugim uslugama za sve osobe sa invaliditetom.  

Podaci su podeljeni opštinskim direkcijama u cilju poboljšanja kvaliteta života i unapređenja prava osoba sa invaliditetom u Uroševcu u periodu 2022-2023. 

Dokument je prosleđen Centru za socijalni rad kao i organizacijama Handikos, Hendifer i Centru za dnevnu negu „Pema”. 

Inicijativu „Uključivanje osoba sa invaliditetom u donošenje političkih odluka podržao je Fond žena Kosova kroz 15. krug,  koji finansira Kancelarija Evropske unije (EU) na Kosovu.