Fond kosovskih žena podržava 11 novih inicijativa

Fond kosovskih žena podržava 11 novih inicijativa

Fond žena Kosova (FŽK) Mreže žena Kosova (MŽK) podelila je prve grantove za ovu godinu. Članovi MŽK-a su pokazali ogromno interesovanje i volju u pisanju i konkurisanju za grantove i to one u partnerstvu, povodom čega je u ovom krugu (sedmom po redu), MŽK prihvatila 37 aplikacija. Nakon ocene aplikacija Komisija za ocenjivanje garantova i Ocene opasnosti, za pobednike ovog kruga su izabrale 15 organizacija. Ovaj krug je podržan od strane Kancelarije Evropske unije na Kosovu i Austrian Development Agency totalnim iznosom od 47,947.45 evra. 5. Maja 2015. Godine, MŽK je organizovala orijentacionu sesiju za organizacije dobitnice garantova a u ovom krugu to su:
 1. Komitet slepih žena Kosova sa projektom “Poziv na obezbeđivanje besplatnog prevoza za slepe osobe”, u vrednosti od 2,750 evra, a koji će pozivati na bolje sprovođenje člana 13, Zakona o slepim osobama, Br. 04/L-092 koji obezbeđuje besplatan gradski prevoz i vangradski prevoz sa pedeset posto (50%) vrednosti karte za osobe sa ograničenim sposobnostima. Ova organizacija će takođe apelovati u opštini Priština da 51 novi autobus koji će se kupiti ispunjava uslove za slepe osobe i osobe sa ograničenim sposobnostima.
 2.  Organizacija Žene za žene sa ograničenim sposobnostima i K.B.K. Mars dobili su Grant poziv na partnerstvo za promene, naslovljen “Integracija osoba sa ograničenim sposobnostima u politički i socijalni život”, u vrednosti od 7,060 evra. Ove dve organizacije će napraviti Plan delovanja za osobe sa ograničenim sposobnostima u Prizrenu, zasnivajući se na Nacionalnoj strategiji o pravima osoba sa ograničenim sposobnostima u Republici Kosovo2013-2023. godine i Plan delovanja i sprovođenja Nacionalne strategije o pravima osoba sa ograničenim sposobnostima u Republici Kosovo 2013-2017. godine.
 3. Centar za ruralni razvoj u Novom Brdu sa inicijativom “Promovisanje seoskog turizma i kulturnog nasleđa u Novom Brdu” u vrednosti od 2,740 evra, pozivaće na regionalnom nivou kod Regionalne agencije za ekonomski razvoj i na nacionalnom nivou kod Ministarstva trgovine i industrije o uključenju Novog Brda u turističke vodiče kosovskih atrakcija. On će takođe promovisati lokalni turizam na lokalnim i nacionalnim radio stanicama i organizovaće obuke za unapređenje sposobnosti rukovođenja seoskog turizma..
 4.  Mitrovica Women Association for Human Rights će preduzeti inicijativu “Ja zaslužujem poziciju rukovodioca” u vrednosti od 2,545 evra, radiće sa ženama parlamentarcima iz okruga severnog dela Kosovske Mitrovice, odnosno u ovim opštinama: Kosovska Mitrovica, Zvečane, Leposavić, Zubin Potok. Putem sastanaka i obuke, oni teže da stvore Grupe žena parlamentaraca, Mrežu žena parlamentaraca i imenovanje žena za direktore odeljenja njihovih opština.
 5. Udruženje pravnika NORMA i Centar za jačanje žene (CJŽ) osvojili su grant poziv na partnerstvo za izmenu pod nazivom “Ostvarivanje prava na finansijsko izdržavanje i hranjenje (Alimentacija)”, u vrednosti 7,580 evra. Putem ovog granta one će pozivati na bolje sprovođenje ostvarenja prava na alimentaciju. Oni teže donošenju administrativnog uputstva u okviru Zakona o porodici na Kosovu, koji za cilj ima stvaranje posebnog mehanizma koji će pratiti ostvarivanje prava na alimentaciju.
 6.  Udruženje Inicijativa žena sa njihovom inicijativom “Žene , zdravlje i njihovo zakonsko pravo”, u vrednosti od 2,822.45 evra će istražiti i dokumentovati: gaženja prava žena na zdravstvenu negu, nivo kvaliteta zdravstvenih usluga i nivo svesti građana o njihovim pravima tokom zdravstvenog tretmana. Takođe će biti angažovane na odgovornosti zdravstvenih institucija o zakonskoj odgovornosti i reakciji u slučaju kršenja prava žena na zdravstvenu zaštitu.
 7.  Artpolis i aktivne žene Đakovice putem granta za poziv na partnerstvo za izmene pod naslovom “Obraćanje seksualnom nasilju i povećanje mehanizama odbrane na Univerzitetima u Prištini i Đakovici” u vrednosti od 7,600 evra. One će raditi sa studentima iz Prištine i Đakovice, kako bi zajedno pozivali na stvaranje mehanizama za obraćanje i tretiranje seksualnog nasilja na državnim univerzitetima.
 8.  Partners Kosova, zasnivajući se na dobrim praksama iz ranijih inicijativa, će nastaviti da radi na polju prava žena na imovinu i nasledstvo. Njihova inicijativa nazvana “Poziv žena na rodnu ravnopravnost i njihovo pravo na imovinu i nasledstvo”, u vrednosti od 2,390 evra fokusiraće se na Mališevo i Orahovac, gde će raditi sa ženama, devojkama, mladima, kao i sa zvaničnicima za rodnu jednakost, predstavnicima iz sudova i centara za posredovanje za prava žena na imovinu i na nasledstvo.
 9. Inicijativom koja je nazvana “Reci dosta predrasudama”, u vrednosti od 2,350 evra, Fondacija za obrazovanje i razvoj će ojačati žene u tri zajednice, albanskoj, srpskoj i romskoj. Ova organizacija će održati radionice gde će se govoriti o ulozi žene u društvu, u odlučivanju, u institucijama i u porodici. Učesnice u ovim radionicama biće takođe predstavnici opštine Novo Brdo. Nakon obuke one planiraju da pozivaju na prava žena u ovom regionu sastajući se sa predsednikom opštine i putem okruglog stola sa različitim akterima.
 10. Udruženje Psihoterapeuti na delovanju će preduzeti inicijativu “Sprečavanje trafikinga ljudskim bićima”, u vrednosti od 2,529 evra. Ono će organizovati radionice sa mladima iz srednjih škola, naročito sa devojkama iz ruralnih predela o povećanju svesti oko trafikinga i posledica. Takođe će se sastati sa predsednikom opštine, predsedavajućom Skupštine u Gnjilanu, sa regionalnom direktorkom Policije i drugim relevantnim akterima, kako bi se zajedno borili protiv ove pojave.
 11.  Otvorena vrata i Ruka Ruci će nastaviti njihovu uspešnu saradnju putem granta za poziv na partnerstvo i promenu pod naslovom “Jačanje žena i stvaranju i aktiviranju dve grupe žena za informisanje o njihovim pravima i njihovom uključenju u odlučujuće procese” u vrednosti od 7,590 evra.