Fond žena Kosova najavljuje organizacionu podršku!

Danas je Mreža žena Kosova (MŽK) sa velikim zadovoljstvom objavila da će, po prvi put, Fond žena Kosova (MŽK) ponosno pružiti „organizacionu“ podršku organizacijama članicama MŽK. 

Šta je organizaciona podrška? 

Organizaciona podrška koja se ponekad naziva i opšta budžetska podrška, osnovna podrška ili bezuslovno finansiranje, oblik je fleksibilnog finansiranja koji se daje organizaciji da ostvari svoju opštu strategiju i ciljeve. Ova vrsta podrške razlikuje se od finansiranja datog kroz određeni projekat, koje se treba koristiti samo za određene ciljeve i aktivnosti (često se naziva i kao „uslovno finansiranje“ jer je „uslovno“ za određenu aktivnost i ne može se koristiti u druge svrhe). Umesto da organizacija sledi donatorske procedure, organizaciona podrška obično dozvoljava organizaciji da koristi sopstvene procedure za reviziju, nabavku i izveštavanje. Umesto da se fokusira na troškove, organizaciona podrška se fokusira na postignute rezultate. Dakle, organizaciona podrška doprinosi svim troškovima koje organizacija ima za ostvarivanje svojih strateških ciljeva. 

Zašto je organizaciona podrška važna? 

Postoji nekoliko razloga zašto MŽK veruje da je organizaciona podrška važna:  

  • MŽK veruje aktivistkinjama: Verujemo da aktivistkinje za ženska prava najbolje znaju potrebe i prioritete svojih zajednica, i samim tim odlučuju o tome kako će potrošiti sredstva. Stoga, one treba da donose odluke o tome kako troše sredstva. 
  • Fokus na prioritete: Verujemo da organizaciona podrška pruža organizacijama članicama veću kontrolu nad načinom korišćenja sredstava, osiguravajući da se sredstva dodeljuju za prioritete i u geografskim regijama,  grupama kojima su najpotrebnije.  
  • Održivost i izgradnja kapaciteta: Organizaciona podrška omogućava organizacijama da povećaju svoje interne organizacione kapacitete i kapacitete svog osoblja. Ovakav način podrške im takođe omogućava da postignu dugoročnije promene u svojim zajednicama od ad hoc aktivnosti. Takođe im omogućava da izgrade svoje organizacione kapacitete i sisteme za budućnost, ka održivijem radu. 
  • Fleksibilnost: Organizaciona podrška pruža organizacijama članicama fleksibilnost u ostvarivanju svojih prioriteta i smanjuje administrativno opterećenje vezano za specifične donatorske zahteve. može se brzo i lako prilagoditi promenjivim situacijama.  
  • Nezavisnost: Organizaciona podrška omogućava organizacijama da samostalno razvijaju strategije i da budu manje vođene donatorima. 
  • Dublji uticaj: Naše istraživanje pokazuje da organizaciona podrška omogućava ženskim organizacijama civilnog društva da se više fokusiraju na uticaj nego na opstanak. Organizaciona podrška ušteđuje vreme aktivistima u njihovim pokušajima da prikupe sredstva i na izveštavanju, vreme koje mogu da iskoriste za postizanje dugoročnih promena u društvu. Osiguravanje pokrivanja osnovnih troškova i potreba omogućava organizacijama da se usredsrede na donošenje uticajnih promena. 

Imajući u vidu prednosti koje organizaciona podrška donosi aktivistkinjama, organizacijama za ženska prava i feminističkim pokretima, MŽK se neprestano zalagala da donatori izdvoje više sredstava za organizacionu podršku. MŽK je dugo želela da pruži organizacionu podršku svojim članicama, ali nije uspela s obzirom na njena sopstvena ograničenja u finansiranju. Sada, zahvaljujući velikodušnoj podršci Sigrid Rausing Trust (>78,000 €), MŽK planira da distribuira najmanje 78,000 € osam ili više organizacija članica MŽK ovog novembra.  

Članice MŽK mogu podneti prijave do 4. oktobra 2021. godine, prateći uputstva na veb stranici MŽK. Odluke o finansiranju će doneti Komisija za procenu grantova MŽK, koju su izabrali članice MŽK. 

Dokumente za prijavu možete naći OVDE.