Iza zatvorenih vrata: Pravne perspektive o nasilju u porodici i bračnim ubistvima  

Nasilje u porodici je široko rasprostranjena društvena pojava koja prevazilazi geografske granice, socioekonomski status i kulturne norme. To je zla manifestacija moći i kontrole, koja se ostvaruje kroz fizičko, emocionalno i psihičko zlostavljanje gde žrtve, uglavnom žene, pate u tišini, zarobljene u strahu, stidu i društvenoj stigmi. 

Najtragičniji ishod nasilja u porodici je kada ono kulminira bračnim ubistvom , kao rezultat stalnog zlostavljanja koje obično ima tendenciju da se prikriva i zanemari. Pošto smo bili svedoci ovakvih uzastopnih slučajeva, smatrali smo da je neophodno da obavimo intervju u vezi sa ovim pitanjem sa advokatom Fitim Gaši, pravnim zastupnikom MŽK-a za žene koje prijavljuju nasilje u porodici. 

Kroz ovaj intervju, želeli smo da objasnimo pravne složenosti oko nasilja u porodici i bračnog ubistva, kao i nezamenljivu ulogu pravosudnog sistema u zaustavljanju ove užasne epidemije. „Zaštita žrtava nasilja u porodici i njihovih porodica nije samo profesionalna, već moralna obaveza zasnovana na principima pravde i ljudskih prava. – rekao je advokat Fitim Gaši. Ovo uključuje obezbeđivanje odgovarajućeg pravnog zastupanja, pojačavanje glasova marginalizovanih i osporavanje preovlađujuće kulture nekažnjivosti koja štiti počinioce od odgovornosti. 

Pravno, krivično gonjenje slučajeva supružnih ubistava zahteva ravnotežu između traženja pravde i suočavanja sa složenošću ljudskih odnosa. Sudnica postaje bojno polje gde se ispituju dokazi, analiziraju iskazi i utvrđuje da li se radilo o zločinu sa predumišljajem. Ovaj proces takođe zahteva multidisciplinarni pristup, saradnju sa socijalnim radnicima, stručnjacima za mentalno zdravlje i organizacijama u zajednici kako bi se pružila podrška preživelima. 

Prikupljanje i čuvanje dokaza je od suštinskog značaja u procesuiranju slučajeva nasilja u porodici i supružnih ubistava. Ovi dokazi mogu uključivati medicinske zapise koji dokumentuju povrede, fotografije povreda ili mesta zločina, iskaze očevidaca i forenzičke dokaze kao što su DNK ili otisci prstiju. Očuvanje dokaza je posebno kritično u slučajevima kada žrtva ne preživi, jer to može biti jedino sredstvo za dokazivanje krivice počinioca. 

Prema iskustvu advokata Gašija, muškarci koji ubijaju svoje žene često opravdavaju svoje postupke kroz iskrivljene predstave o vlasništvu i pravima, videći svoje partnerke kao objekte, a ne kao jednaka ljudska bića. Advokati odbrane mogu koristiti različite strategije za odbranu klijenata optuženih za bračno ubistvo. Uobičajene odbrane uključuju samoodbranu, provokaciju i nedostatak namere. Pored toga, olakšavajući faktori kao što su mentalna bolest ili intoksikacija mogu se uvesti da bi se umanjila krivica okrivljenog ili ublažila težina kazne. 

Pravni okvir koji okružuje nasilje u porodici je evoluirao tokom godina, prepoznajući važnost ovog pitanja i hitnu potrebu za snažnim mehanizmima zaštite. Međutim, kako je istakao advokat Fitim Gaši, efikasnost ovih mera često je narušena preprekama unutar sistema, uključujući nedovoljno izveštavanje, neadekvatno sprovođenje odluka i dominantnu klimu okrivljavanja žrtava. 

Borba protiv nasilja u porodici i ubistva supružnika je daleko od kraja, ali to je bitka koja se mora voditi sa nepokolebljivom odlučnošću. Zahteva zajednički napor zakonodavaca, agencija za sprovođenje zakona, pravosudnih organa i civilnog društva da razbiju sveprisutne strukture ugnjetavanja i stvore društvo u kojem svako može živeti bez straha i nasilja. Kao advokat, Gaši je obećao da će nastaviti da bude na prvim linijama ove borbe, pokušavajući da pritekne u pomoć onima kojima je potreban i da obezbedi da pravda prevlada, čak i iza zatvorenih vrata.