Izveštaj Pruža Sveže Podatke o Ravnopravnosti Polova

Sveobuhvatan profil stanja nad polnim razlikama na Kosovu, u svim nivoima, objavljen je u mesecu Maju. Poručen od strane Švedske Međunarodne Agencije za Razvoj (Sida), izveštaj uključuje jedinstveno i suštinsko istraživanje i poslužiće kao vodič za aktere u budućim programima, uključujući i EU.

Istraživanje uključuje uvid 197 različitih predstavnika vladinih institucija iz opštinskog i centralnog nivoa, organizacija civilnog društva, međunarodnih aktera, akademije, medijuma i privatnog sektora. Izveštaj istražuje stanje polova u vezi sa nacionalnim okvirom, ključne aktere, vladavinu prava, pravdu, ljudska prava, politike, socio-ekonomsku situaciju, rodno zasnovano nasilje i privatni sektor. On pruža naj ažurniju statistiku koja je dostupna u svakoj od ovih oblasti i na taj način služi kao koristan izvor.

Kosovo je postiglo napredak u mnogim oblastima, uključujući i pokretanje kvote učešća na centralnom i opštinskom nivou, radeći na transformaciji polnih uloga i imenovanju nacionalnog koordinatora protiv nasilja u porodici. Ipak, izveštaj pruža dokaze o izazovima koji obiluju u borbi za ravnopravnost polova na Kosovu. To uključuje diskriminaciju protiv lezbejka, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba (LGTB osobe), osobama sa invaliditetom, romskim, aškalijskim i egipatskim ženama. Izveštaj je dostupan onlajn na tri jezika.