KPI nudi besplatnu pravnu pomoć tokom pandemije COVID-19  

Veruje se da na Kosovu postoje stereotipi vezani za rodno zasnovanu diskriminaciju, posebno prema ženama. Postoji nekoliko oblika rodno zasnovane diskriminacije na poslu, poput zapošljavanja, jednakih mogućnosti napredovanja na poslu, kršenja prava na porodiljsko odsustvo i seksualno uznemiravanje. Žene često ne znaju gde da se obrate kada se dese takva kršenja prava ili im nedostaju resursi da plate advokata.  

Kosovski pravni institut (KPI) radi na poboljšanju radnih prava žena, tako da se diskriminatorsko ponašanje kažnjava i sprečava u budućnosti. KPI sprovodi istraživanje i nadgledaće sudske rasprave, uključujući rad svih osnovnih sudova na Kosovu i rad Apelacionog suda u građanskim i upravnim predmetima, pružajući pravnu pomoć ženama u ostvarivanju njihovih zakonskih prava. KPI takođe planira da koordinira sa Institucijom Ombudsmana (IO) u upućivanju slučajeva KPI-u ili radi pravne pomoći ili pravnog zastupanja sa posebnom pažnjom na radna prava žena.  

 Od februara, KPI je pratio 17 slučajeva u kojima su žene imale sporove u vezi sa svojim radnim odnosima. Međutim, zbog izolacionih mera koje je naložila Vlade tokom pandemije COVID-19, od sredine marta kosovski sudovi tretiraju samo hitne slučajeve. U martu je KPI nadgledao samo četiri takve sednice.   

U međuvremenu, KPI se pridružio regionalnoj kampanji društvenih medija, koja informiše radnike o kršenjima koje mogu doživeti tokom pandemijskih uslova rada. Razmenjivali su informacije i kontaktirali na hiljade ljudi putem društvenih mreža. Takođe su imali televizijske nastupe kako bi razgovarali o ovim pitanjima, proširujući domet takvih informacija. KPI je koristio medije za oglašavanje svoje vruće linije putem koje nude besplatnu pravnu pomoć u vezi sa diskriminacijom na radu tokom pandemije COVID-19. Do sada je kontaktirano 275 ljudi kao rezultat medijske kampanje. 

U aprilu, KPI je pomogao 76 žena u građanskim i upravnim stvarima, uključujući zakonske postupke za rešavanje kršenja radnih prava na radnom mestu. U jednom slučaju uz pomoć KPI, radnica se borila da dobije svoj ugovor tokom pandemije.  

“Trudna sam i to je jedan od glavnih razloga zašto mi poslodavac nije pružio ugovor. S tim u vezi, zatražila sam pomoć od Pravne pomoći KPI i oni su mi odmah odgovorili i usmerili me šta da radim i kako da postupim “, izjavila je A.M.  

Inicijativa KPI-a je dobila 19.950 evra preko Mreže žena Kosova (MŽK) Kosovskog ženskog fonda. MŽK i njeni partneri u Koaliciji ženskih organizacija za borbu protiv rodno zasnovane diskriminacije na zapadnom Balkanu, dodeleli su 14 grantova organizacijama civilnog društva (OCD) širom regiona preko Kosovskog ženskog fonda u iznosu od 198,275 evra. Nepovratna sredstva su deo zajedničke inicijative „Unapređenje ženskih radnih prava“, koju finansira Evropska unija, a sufinansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju.